SUKATAN PEPERIKSAAN Perkhidmatan BAGI PEMBANTU TADBIR KEWANGAN W19
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (KOD SKIM : C3232)
 
SUKATAN PEPERIKSAAN Perkhidmatan BAGI PEMBANTU TADBIR KEWANGAN W19
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR
(KOD SKIM : C3232)
1. TARIKH SUKATAN PEPERIKSAAN DILULUSKAN OLEH DBKL
01/01/2020
2. MATLAMAT SUKATAN
Menguji kefahaman dan pengetahuan Pembantu Tadbir Kewangan W19 dalam bidang berkaitan.
3. TUJUAN PEPERIKSAAN
Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi pegawai-pegawai dalam Kumpulan Pelaksana Gred 19 yang dilantik:
i) Secara Terus
4. PEGAWAI YANG LAYAK MENDUDUKI PEPERIKSAAN
Pembantu Tadbir Kewangan W19 yang belum disahkan jawatan.
5. SUKATAN

KOD SKIM / SUBJEK KERTAS II - SUBJEK JABATAN PEMBANTU TADBIR KEWANGAN W19
 
C3232/PW232 1. AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957
    a. Penyediaan Anggaran Perbelanjaan dan Tatacara Virement
    b. Kuasa Bagi Pembayaran Wang
       
  2. ARAHAN PERBENDAHARAAN
    a. BAB A - TATACARA KEWANGAN
      (i) Kuasa dan Kawalan Perbelanjaan
      (ii)     Penyediaan Anggaran Hasil dan Perbelanjaan
      (iii) Anggaran Perbelanjaan Bagi Projek Modal atau Projek Pembangunan
      (iv) Pindah Peruntukan dan Anggaran Tambahan
         
    b. BAB B - TATACARA PERAKAUNAN
      (i) Am
        - Tanggungjawab Pegawai Pengawal
        - Perbelanjaan Darurat
        - Akaun Kene Bayar
        - Pembayaran Yang Memerlukan Kebenaran Khas
        - Pembayaran Bagi Barang Dan Perhidmatan Dengan Suci Hati Tidak Boleh Di Tahan
         
      (ii) Terimaan
        - Pengurusan Resit Rasmi
        - Tanggungjawab Pegawai Pemungut
        - Kaedah Merekod Pungutan
        - Kaedah Pulangan Balik Hasil
         
      (iii) Bayaran
        - Tanggungjawab Pegawai Pengawal
         
      (iv) Gaji, Pencen dan Elaun
        - Pengurusan Pembayaran Gaji
         
      (v) Panjar
        - Pengurusan Panjar
         
      (vi) Cek, Deraf dan Pindahan Dana Elektronik
        - Stok Cek
        - Pembatalan Cek dan Pindahan Dana
        - Pengurusan Pengeluaran Cek
         
      (vii) Peti Besi Atau Bilik Kebal
        - Pengurusan Peti Besi atau Bilik Kebal
         
      (viii) Pengangkutan Wang Tunai
        - Tanggungjawab Bagi Wang Tunai Dalam Perjalanan
         
      (ix) Penyelenggaraan Akaun
        - Penyesuaian Akaun Vot/Buku Vot
        - Pemusnahan Buku Akaun dan Rekod Kewangan
         
      (x) Deposit
        -Pengurusan Wang Deposit
         
      (xi)  Kaedah Perolehan 
        -  Sebutharga
        - Tender
        - Pembelian Terus
        - Pembelian Darurat
         
      (xii) Perolehan Kerja
        -  Kerja-kerja Requisition
        -  Kerja-kerja Bukan Requisition
        -  Kerja Bernilai Lebih RM500,000.00
         
      (xiii) Perolehan Perkhidmatan
        - Perkhidmatan Perunding 
        - Perkhidmatan Bukan Perunding
         
      (xiv) Urusan Kontrak
        - Dokumen Perjanjian
        - Bon Pelaksanaan
        - Wang Tahanan
        - Tempoh Tanggungan Kecacatan
        - Arahan Perubahan
        - Lanjutan Tempoh Kontrak
         
    c. BAB C – AUDIT, KEHILANGAN DAN TATACARA HAPUSKIRA
      (i) Audit
        -  Laporan dan Pertanyaan Audit
        -  Pemeriksaan Mengejut
        -  Lembaga Pemeriksaan Tahunan
        -  Pemeriksaan Mengejut Pungutan Hasil, Wang Tunai, Setem Dan Rekod Kewangan
         
      (ii) Kehilangan dan Hapus Kira
        - Tatacara Pengurusan Kehilangan Wang Awam dan Aset Awam
        -  Hapuskira 
        - Surcaj
         
  3. AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 (AKTA 171)
    a. Bahagian V – Peruntukan Am Kewangan
      (i) Hasil Pihak Berkuasa Tempatan
      (ii) Kumpulan Wang Pihak Berkuasa Tempatan
      (iii) Pelaburan
         
    b. Bahagian VI – Akaun dan Audit
      (i) Tahun Kewangan
      (ii) Anggaran Tahunan
      (iii) Anggaran Tambahan
         
    c. Bahagian XV – Kadar dan Nilaian
      (i) Kuasa Menuntut Kadar (Cukai Taksiran)
      (ii) Tindakan Menuntut Tunggakan Kadar (Cukai Taksiran)
         
  4. PEKELILING PERBENDAHARAAN- TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN
    a. Pengurusan Organisasi Stor
    b. Pengurusan Kawalan Stok
    c. Sistem Penyimpanan Stok
    d. Pelupusan Stok
    e. Prestasi Stor dan Stok
       
  5. PERINTAH TETAP PEROLEHAN DATUK BANDAR
    a. Kaedah Perolehan 
      (i) Sebutharga
      (ii) Tender
      (iii) Pembelian Terus
      (iv) Pembelian Darurat
         
    b. Perolehan Kerja
      (i) Kerja-kerja Requisition
      (ii) Kerja-Kerja Bukan Requisition
      (iii) Kerja Bernilai Lebih RM500,000.00
         
    c. Perolehan Perkhidmatan
      (i) Perkhidmatan Perunding
      (ii) Perkhidmatan Bukan Perunding
         
    d. Urusan Kontrak
      (i) Dokumen Perjanjian 
      (ii) Bon Pelaksanaan
      (iii) Wang Tahanan
      (iv) Tempoh Tanggungan Kecacatan
      (v) Arahan Perubahan
      (vi) Lanjutan Temph Kontrak
         
  6. GARIS PANDUAN PEMBAYARAN-TATACARA PEMBAYARAN DBKL
    a.  ID pembekal (Supplier ID)
    b.  Pemfaktoran
    c.  Dokumen-dokumen pembayaran
       
  7. GARIS PANDUAN ELAUN LEBIH MASA
    a. Peraturan Am
    b. Prosedur pembayaran
    c. Dokumen sokongan
         
  8. GARIS PANDUAN PENGGUNAAN BUKU RESIT
    a. Peraturan Am
    b. Prosedur permohonan, penggunaan dan pengurusan buku resit
         
  9. GARIS PANDUAN PENGURUSAN STOR
    a. Peraturan Am
    b. Penerimaan, perekodan dan pengeluaran stok
         
  10.     GARIS PANDUAN PENDAHULUAN DIRI DAN PENDAHULUAN PELBAGAI
         
  11.     GARIS PANDUAN PENYEDIAAN BAJET TAHUNAN ZERO-BASED BUDGETING  (BELANJAWAN ASAS SIFAR)
         
  Soalan yang perlu dijawab :
         
      Seksyen I
      Soalan    :   40 (Objektif)
      Markah   :   40%
      Masa      :   1 Jam
         
      Seksyen II
      Soalan    :   8 jawab 3 (Esei)
      Markah   :   60%
      Masa      :   1 Jam 30 Minit
     
  Arahan:  
  * Calon-calon tidak dibenarkan merujuk kepada mana-mana bahan bacaan semasa peperiksaan. 
     
     
6. KEPUTUSAN
Lulus / Kandas
7. PENGECUALIAN
Calon-calon yang telah lulus mana-mana kertas tidak perlu mengulangi kertas tersebut.
8. LANTIKAN PEMERIKSA
Pemeriksa dilantik oleh Lembaga Peperiksaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
9. BAHASA (SOALAN & JAWAPAN)
Bahasa Malaysia
10. KAEDAH PERMOHONAN
Secara dalam talian di portal idb.dbkl.gov.my
11. PUSAT PEPERIKSAAN
Pusat Peperiksaan akan ditetapkan oleh Unit Penilaian Perkhidmatan dan Kompetensi, Institut Latihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
12. KEKERAPAN PEPERIKSAAN
Peperiksaan diadakan dua (2) kali setahun.
13. TARIKH AKHIR MENGEMUKAKAN PERMOHONAN
Enam (6) minggu sebelum tarikh peperiksaan
14. BAHAN RUJUKAN

1.Akta Prosedur Kewangan 1957

2.Arahan Perbendaharaan

3.Pekeliling Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor

4.Akta Kerajaan Tempatan 1976

5.Perintah Tetap Perolehan Datuk Bandar

6.Garis Panduan Kewangan DBKL