SUKATAN PEPERIKSAAN Perkhidmatan BAGI PENOLONG JURUTERA ELEKTRIK J29/JA29
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (KOD SKIM : B2231)
 
SUKATAN PEPERIKSAAN Perkhidmatan BAGI PENOLONG JURUTERA ELEKTRIK J29/JA29
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR
(KOD SKIM : B2231)
1. TARIKH SUKATAN PEPERIKSAAN DILULUSKAN OLEH DBKL
01/01/2020
2. MATLAMAT SUKATAN
Menguji kefahaman dan pengetahuan Penolong Jurutera Elektrik J29 dalam bidang berkaitan.
3. TUJUAN PEPERIKSAAN
Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi pegawai-pegawai dalam Kumpulan Pelaksana Gred 29 yang dilantik:
i) Secara Terus
4. PEGAWAI YANG LAYAK MENDUDUKI PEPERIKSAAN
Penolong Jurutera Elektrik J29 yang belum disahkan dalam jawatan.
5. SUKATAN

KOD SKIM / SUBJEK     KERTAS II - SUBJEK JABATAN PENOLONG JURUTERA ELEKTRIK J29
B2231 / PE231      BAHAGIAN A (1 SOALAN WAJIB)
       
      1. Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 
         1.1 Pengenalan kepada Akta 514: Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 
         1.2 Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 
         1.3 Budaya Kerja Selamat Dan Sihat
         1.4 Asas Kerja Selamat Dan Sihat Dalam Kejuruteraan Elektrikal
         1.5  Pencegahan dan Pengawalan Kebakaran
         1.6  Pertolongan Cemas
       
      2. Peraturan Dan Perundangan Elektrik 
         2.1 Akta 447: Akta Bekalan Elektrik 1990 
         2.2 Panduan Bagi Akta Bekalan Elektrik 1990 
         2.3 Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 
         2.4 Panduan Bagi Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 
         2.5 Pekeliling, Peraturan Dan Panduan Oleh Suruhanjaya Tenaga
       
      3. Standard Malaysia 
         3.1 Pengenalan 
         3.2 Kepentingan Mematuhi Standard 
         3.3 Struktur Pembangunan MS 
         3.4 Proses Pembangunan MS 
         3.5 Standard Mandatori 
         3.6  Standard Sukarela
         3.7 Standard Bagi Peralatan Dan Kerja Elektrik Dan Elektronik
         3.8 Standard Bagi Senarai Barangan Kawalan 
         3.9 Sijil Kelulusan Bagi Mengeluar, Mengimpot, Mempamer, Menjual Dan Mengiklan
       
      BAHAGIAN B
       
      4. MS IEC 60364 - Electrical Installation of Buildings
         4.1  Pengenalan
         4.2  MS 1936 - Electrical Installation of Buildings: Guide to MS IEC 60364
         4.3  MS 1979 - Electrical Installation of Buildings: Code of Practice
         4.4  Kepentingan Pematuhan MS IEC 60364
         4.5  Panduan Pendawaian Elektrik Berpandukan MS IEC 60364
               4.5.1  Prinsip Asas MS IEC 60364
               4.5.2  Prosedur Pendawaian
               4.5.3  Reka Bentuk Pelan Susun Atur
               4.5.4  Sistem Pendawaian
               4.5.5  Sistem Perlindungan Pepasangan
               4.5.6  Sistem Pembumian
               4.5.7  Pendawaian Lokasi Khas
               4.5.8  Pengujian Dan Pentauliahan
       
      5.  Pencahayaan LED
         5.1  Pengenalan
         5.2  Asas Parameter Pencahyaan
         5.3  Ciri-ciri Kualiti Pencahayaan   
         5.4  Pencahayaan Luaran 
         5.5  Jenis Pencahayaan
         5.6  Komponen/ Perkakasan
         5.7  Lighting Control and Control Gear 
         5.8  Perlindungan     
         5.9  Aplikasi        
             
      6. Sistem Solar     
         6.1  Pengenalan    
         6.2  Komponen Perkakasan Sistem Solar      
         6.3  Pemilihan Sistem Solar
         6.4  Contoh Sistem Solar
         6.5  Reka Bentuk Sistem Solar
         6.6  Contoh Pengiraan
       
      7.  Spesifikasi Pemasangan Lampu Jalan Dan Lampu Awam
         7.1  Umum
         7.2  Lampu Jalan Dan Lampu Limpah Diod Pancaran Cahaya (LED)
         7.3  Lampu Jejantas, Siar Kaki Berbumbung,  Hentian Bas & Hentian Teksi
         7.4  Tiang Lampu Jalan
         7.5  Kabel Bawah Tanah
         7.6   Peti Agihan Bekalan (Feeder Pillar)
         7.7  Papan Agihan Bekalan Dan Unit Pengguna
         7.8  Permohonan Bekalan Elektrik, Bayaran Bil, Penukaran Nama Pengguna Akaun Bil Elektrik  
                Dan Penyerahan Lampu Jalan Kepada Datuk Bandar
         7.9  Pelan Dan Lukisan
         7.10 Pengujian Dan Pentauliahan
         7.11 Penyelenggaraan Lampu Jalan Dan Lampu Awam
         7.12 Senarai Borang Deklarasi Dan Waranti/ Jaminan
         7.13 Format Muka Depan Laporan Simulasi Berkomputer Tahap Pencahayaan, Laporan
                Pengukuran Tahap Pencahayaan Dan Laporan Pengujian Pepasangan  Lampu Jalan dan
                Lampu Limpah LED
       
      8.  Garis Panduan Pemasangan Lampu Jalan Dan Lampu Awam
         8.1  Umum
         8.2  Penyediaan Pelan dan Lukisan
         8.3  Proses Permohonan Pemasangan Lampu Jalan Dan Lampu Awam
                8.3.1  Permohonan Kelulusan Pelan Lampu Jalan Dan Terowong
                8.3.2  Permohonan kelulusan pelan lampu jalan sementara
                8.3.3  Permohonan kelulusan pelan lampu jejantas/ siar kaki berbumbung/  hentian teksi/
                         hentian bas
                8.3.4  Permohonan pengecualian pemasangan lampu jalan
                8.3.5  Permohonan kelulusan bahan, pindaan atau lanjutan tempoh sah laku kelulusan lampu
                          jalan dan lampu awam
                8.3.6  Permohonan sokongan perakuan siap dan pematuhan (ccc) atau sijil siap kerja lampu
                          jalan dan lampu awam
                         8.3.6.1  Sistem lampu jalan dan lampu awam lengkap dengan peti/ papan  agihan   
                                      bekalan bermeter TNB atau disambung ke sistem lampu jalan sediaada 
                          8.3.6.2  Pengecualian pemasangan lampu jalan,
                8.3.7  Penyelenggaraan Lampu Jalan Dan Lampu Awam Dalam Tempoh Liabiliti Kecacatan.
                8.3.8  Permohonan pertukaran nama pengguna akaun bil elektrik tnb bagi peti/ papan agihan
                         bekalan lampu jalan dan lampu awam daripada pemaju/pemunya kepada Datuk Bandar.
                8.3.9  Permohonan penyerahan lampu jalan dan lampu awam daripada pemaju kepada Datuk
                         Bandar Kuala Lumpur
                8.3.10  Senarai borang dan senarai semak
                8.3.11  Lampiran
       
      9. Prosedur Kerja Pemasangan Dan Penyelenggaraan Lampu Jalan di JKME
         9.1  Perancangan
         9.2  Penyediaan pelan/ lukisan asas
         9.3  Penyediaan Senarai Kuantiti
         9.4  Penyediaan Anggaran Kos
         9.5  Penyediaan Arahan Kerja
         9.6  Penyeliaan kerja di tapak
         9.7  Laporan siap kerja
       
      10. Pemasangan Dan Penyelenggaraan Bangunan
         10.1  Sistem Pendawaian Elektrik
         10.2  Peralatan Elektrik & Sistem-Sistem Bangunan
         10.3  Sistem Papan Suis Utama (LV), Perantaraan (Riser) & Kotak Agihan Bekalan (DB)
         10.4  Sistem Perlindungan Kilat & Pembumian
         10.5 Sistem Janakuasa Tunggu Sedia
         10.6 Lukisan Elektrik, Pelan Susun Atur & Rajah Skematik
       
      11. Asas Elektrikal
         11.1 Arus Terus
         11.2 Arus Ulang alik
         11.3 Sistem Fasa Tunggal
         11.4 Sistem fasa Tiga
         11.5 Sistem bekalan elektrik di Malaysia
       
      12. Pengenalan Asas Rangkaian dan Telekomunikasi
       
       Soalan yang perlu dijawab :
       
      Soalan : Bahagian A : 2 Soalan jawab 1 (Esei)
                   Bahagian B : 6 Soalan jawab 4 (Esei)
      Markah : 100%
      Masa : 2 Jam 30 minit
       
      Arahan :
      * Calon-calon tidak dibenarkan merujuk bahan-bahan bacaan / rujukan semasa peperiksaan
       
6. KEPUTUSAN
Lulus / Kandas
7. PENGECUALIAN
Calon-calon yang telah lulus mana-mana kertas tidak perlu mengulangi kertas tersebut.
8. LANTIKAN PEMERIKSA
Pemeriksa dilantik oleh Lembaga Peperiksaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
9. BAHASA (SOALAN & JAWAPAN)
Bahasa Malaysia
10. KAEDAH PERMOHONAN
Secara dalam talian di portal idb.dbkl.gov.my
11. PUSAT PEPERIKSAAN
Pusat Peperiksaan akan ditetapkan oleh Unit Penilaian Perkhidmatan dan Kompetensi, Institut Latihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
12. KEKERAPAN PEPERIKSAAN
Peperiksaan diadakan dua (2) kali setahun.
13. TARIKH AKHIR MENGEMUKAKAN PERMOHONAN
Enam (6) minggu sebelum tarikh peperiksaan
14. BAHAN RUJUKAN

1. Akta Bekalan Elektrik 1990

2. Peraturan-Peraturan Elektrik 1994

3. MS IEC 60364 - Electrical Installation of Buildings

4. MS 1936 - Electrical Installation of Buildings: Guide to MS IEC 60364

5. MS 1979 - Electrical Installation of Buildings: Code of Practice

6. Spesifikasi Pemasangan Dan Penyelenggaraan Lampu Jalan Dan Lampu Awam

7. Garis Panduan Pemasangan Dan Penyelenggaraan Lampu Jalan Dan Lampu Awam