SUKATAN PEPERIKSAAN Perkhidmatan BAGI PENOLONG JURUTERA AWAM J29/JA29
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (KOD SKIM : B2211)
 
SUKATAN PEPERIKSAAN Perkhidmatan BAGI PENOLONG JURUTERA AWAM J29/JA29
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR
(KOD SKIM : B2211)
1. TARIKH SUKATAN PEPERIKSAAN DILULUSKAN OLEH DBKL
01/01/2020
2. MATLAMAT SUKATAN
Menguji kefahaman dan pengetahuan Penolong Jurutera Awam J29 dalam bidang berkaitan
3. TUJUAN PEPERIKSAAN
Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi pegawai-pegawai dalam Kumpulan Pelaksana Gred 29 yang dilantik:
i) Secara Terus
4. PEGAWAI YANG LAYAK MENDUDUKI PEPERIKSAAN
Penolong Jurutera Awam J29 yang belum disahkan dalam jawatan.
5. SUKATAN

KOD SKIM / SUBJEK     KERTAS II - SUBJEK JABATAN PENOLONG JURUTERA AWAM J29
B2211 / PA211     PA211/01 KEJURUTERAAN AWAM – KERJA LUAR BANGUNAN
      Menguji pengetahuan dan kefahaman yang diperlukan seorang Penolong Jurutera Awam mengenai
      skop kerja Kejuruteraan Awam-Kerja Luar Bangunan meliputi perkara berikut :
       
      1.  Kerja Tanah.
           a) Penentuan aras platform.
           b) Pengiraan kuantiti pemotongan dan penambakan tanah.
           c) Kaedah perlindungan cerun dan sistem saliran di cerun.
           d) Konsep dan komponen Pelan Hakisan Kawalan Kelodak (ESCP).
           e) Rekabentuk perangkap kelodak (silttrap).
           f) Pemahaman butiran yang terdapat di dalam lukisan.
           g) Syarat-syarat kelulusan dan pematuhan kepada Pihak Berkuasa Berkenaan/DBKL
       
      2. Sistem Saliran Permukaan.
           a) Konsep MASMA.(2nd edition)
           b) Konsep menentukan kawasan tadahan dan rangkaian sistem saliran.
           c) Rekabentuk kadaralir (Q) – rational method.
           d) Rekabentuk saliran – invert level, kecerunan, semak saiz saliran dengan Q.
           e) Jenis-jenis saliran serta fungsinya.
           f) Jenis-jenis pembentung serta fungsinya
           g) Jenis takungan (sump) serta fungsinya.
           h) Konsep rekabentuk On-Site Detention (OSD) – wet, dry, discharge control.
           i) Konsep detention dan retention
           j) Konsep swale.
           k) Butiran yang terdapat di lukisan.
           l) Keperluan ujian yang perlu dijalankan berpandukan kepada spesifikasi.
           m) Syarat-syarat kelulusan dan pematuhan kepada Pihak Berkuasa tempatan/DBKL/JPS.
       
      3.  Jalan Dalaman dan Dataran Kejat.
           a) Struktur jalan (turapan) – jenis, bahan, fungsi lapisan dan ketebalan.
           b) Keratan rentas.
           c) Persimpangan (intersection) – jenis, turning radius.
           d) Jalan masuk-taper, acceleration and deceleration lanes
           e) Tempat letak kenderaan.
           f) Perabot jalan, tandaan jalan dan papan tanda.
           g) Pemahaman butiran di dalam lukisan.
           h) Ujian ke atas bahan dan struktur jalan berpandukan kepada spesifikasi.
       
      4. Jenis-Jenis Struktur Penahan.
           a) Jenis-jenis struktur penahan yang sering digunakan di dalam projek DBKL
           b) Konsep rekabentuk.
           c) Pemahaman butiran yang terdapat di lukisan
       
      5. Sistem Retikulasi Air Luaran.
      5.1 Pengenalan Sistem Retikulasi Air Luar Bangunan
           a) Sistem bekalan air luaran;
                i) Susun atur sistem air sejuk untuk bangunan yang mudah.
                ii) Meter air, injap penahan, injap bebola, saluran utama retikulasi, paip pembersih dan paip
                    menaik utama.
       
      5.2  Rekabentuk Sistem Retikulasi Air Luaran 
           a) Jenis sistem agihan.
           b) Definisi dan pengiraan permintaan air harian.
           c) Tekanan bekalan – ujian tekanan dan keputusan.
           d) Kapasiti tangki air simpanan dan tangki sedutan serta keperluan sistem pam
           e) Jenis bahan tangki yang digunakan.
           f) Jenis dan pemilihan kesesuaian paip.
           g) Rekabentuk tekanan – baki tekanan selamat, kehilangan turus tekanan (geseran dan
               sebagainya) dan diameter paip.
           h) Jenis injap serta fungsinya.
           i) Jenis pepasang (fittings and special) serta fungsinya.
           j) Jenis sesiku (bend).
           k) Butiran ujian paip berpandukan spesifikasi.
           l) Syarat-syarat kelulusan dan pematuhan kepada Pihak Berkuasa Air.
       
      6.  Sistem Kumbahan Luaran. 
      6.1  Pengenalan Sistem Kumbahan Luaran
           a) Asas sistem kumbahan.
           b) Komponen-komponen sistem:
               Contohnya Inspection chamber, manhole, drop manhole, pembentung berpusat IWK atau pihak
               berkuasa tempatan.
           c) Jenis-jenis sistem rawatan kumbahan
       
      6.2 Rekabentuk Sistem Kumbahan Luaran
           a) Definisi dan pengiraan penduduk setara (PE).
           b) Jenis-jenis dan pemilihan kesesuaian paip.
           c) Jenis-jenis asas paip.
           d) Rekabentuk paip graviti – invert level, kecerunan dan halaju.
           e) Butiran lurang (manhole) dan lurang periksa (inspection chamber).
           f) Jenis sistem rawatan kumbahan.
           g) Keperluan zon penampan.
           h) Ujian paip/lurang yang dijalankan mengikut spesifikasi.
           m) Syarat-syarat kelulusan dan pematuhan kepada IWK/SPAN
       
      7.  Kerja Ukur.
           a) Prinsip -prinsip asas ilmu ukur
               i) kaedah ukur rantai
               ii) kaedah ofset
               iii) kaedah terabas
               iv) kaedah perigasudutan
       
           b) Peringkat asas kerja ukur
               i) ukuran tinjauan
               ii) cerapan dan pengukuran sebenar
               iii) persembahan hasil kerja ukuran
       
           c) Jenis alat ukur
               i) Peralatan konvesional - tiodolit vernier, rantai ukur, alat aras dompot & alat aras jongkit
               ii) Peralatan Moden - tiodolit elektronik, pengukuran jarak elektronik, total station, GPS dll
       
           d) Ukur Aras
               i) Bentuk-bentuk buku kerja luar.
               ii) Jenis-jenis alat aras.
               iii) Staf ukur aras.
               iv) Aras lompat.
               v) Aras berselerak.
               vi) Ukur aras melintang dan membujur.
               vii) Kontur.
               viii) Pancang tanda (Setting Out)
               ix) Kegunaan lintasan penglihatan (sight rails) dan rod aras (boning rod).
       
           e)  Total station
                i) Pengenalan asas
                ii) Penentuan jarak , aras tinggi & bearing
       
      8.  Sistem Pengumpulan dan Penggunaan Semula Air Hujan (SPAH) 
           a) Pengenalan dan elemen SPAH.
           b) Kualiti air hujan.
           c) Proses pengumpulan air hujan.
           d) Penyenggaraan.
       
      PA211/02 KEJURUTERAAN STRUKTUR
      Menguji pengetahuan dan kefahaman yang diperlukan seorang Penolong Jurutera Awam mengenai skop kerja Kejuruteraan Struktur meliputi perkara-perkara berikut:
       
      1. Konkrit Bertetulang. 
           a) Am :
             i) Pengetahuan berkenaan dengan keperluan  rekabentuk pembinaan.
             ii) Pengetahuan berkenaan kod-kod amalan rekabentuk yang digunakan dalam merekabentuk
                 konkrit bertetulang.
       
           b) Bahan : 
             i)  Pengetahuan berkenaan dengan komponen campuran konkrit;
                   a. Simen.
                   b. Agregat (kasar dan halus).
                   c. Air.
                   d. Bahan Tambah (Additives).
                   e. Admixtures.
             ii)  Pengetahuan berkenaan dengan jenis-jenis dan sifat, tujuan, keperluan ujian bahan
                  dijalankan sebagaimana yang dinyatakan di dalam spesifikasi DBKL terkini.
             iii)  Pemahaman berkenaan kaedah dan tujuan penyampelan serta penggredan agregat (kasar
                  dan halus).
       
           c) Jenis konkrit;   
             i) Pengetahuan dan pemahaman berkenaan dengan jenis-jenis dan keperluan konkrit yang
                digunapakai di projek-projek DBKL.
             ii) Pengetahuan berkenaan dengan keperluan serta kehendak spesifikasi berkaitan dengan
                 penyediaan campuran percubaan (trial mix) dan keperluan ujian
                 a. Campuran Prescribed (Prescribed  Mix).
                 b. Campuran Terekabentuk (Designed Mix).
       
           d) Konkrit siap bancuh (Ready mixed concrete);
               i) Pengetahuan berkenaan dengan keperluan dan kaedah penyampaian konkrit siap bancuh ke
                  tapak sebagaimana yang dinyatakan di dalam spesifikasi DBKL terkini.
          
           e) Tetulang;  
              i) Saiz dan panjang tetulang.
              ii) Cara-cara pemotongan tetulang.
              iii) Lentur bar tetulang.
              iv) Ukuran-ukuran lentur.
              v) Operasi lentur.    
              vi) Pemasangan tetulang.
              vii) Ikatan-ikatan dawai.
              viii) Ukuran penutup konkrit.
              ix) Jarak liang konkrit.
              x) Melentur.
              xi) Pemasangan tetulang.
       
             f) Ujian;         
               i) Ujian-ujian yang dijalankan di tapak bina.
               ii) Penentuan gred agregat (kasar dan halus).
               iii) Kandungan kelembapan.
               iv) Loam bendasing organik.
               v) Kegemburan pasir.
               vi) Pengayakan.
               vii) Pembersihan agregat (kasar dan halus).
               viii) Ujian ke atas tetulang.
               ix) Ujian-ujian lain sebagaimana yang dinyatakan di dalam spesifikasi piawai.
               x) Interpretasi keputusan ujian-ujian yang dijalankan.
       
           g) Prinsip-prinsip rekabentuk;
               i) Pengetahuan berkenaan dengan prinsip-prinsip rekabentuk konkrit bertetulang dengan
                   rujukan-rujukan tertentu bagi meletakkan tetulang dengan betul. 
              ii)  Pemahaman dan kebolehan di dalam penafsiran butiran konkrit tetulang dari pelan struktur.
              iii) Pengetahuan berkenaan dengan kod-kod amalan rekabentuk (British Standard) yang
                   digunakan di dalam melaksanakan kerja-kerja rekabentuk konkrit bertetulang.
       
      2. Keluli.
           a) Pengetahuan berkenaan dengan konsep dan prinsip-prinsip rekabentuk struktur keluli.     
           b) Pengetahuan tentang jenis-jenis, saiz piawai dan kegunaan setiap komponen keluli.
           c) Pengetahuan terhadap ukuran dan kaedah, pengukuran saiz komponen keluli.
           d) Pengetahuan berkenaan kod-kod amalan rekabentuk yang digunakan di dalam melaksanakan
               kerja-kerja rekabentuk struktur keluli.
           e) Pengetahuan berkaitan dengan penyediaan lukisan-lukisan struktur keluli.
           f) Pengetahuan dan pemahaman terhadap butiran yang dinyatakan di dalam lukisan struktur
              keluli.
           g) Pengetahuan dan pemahaman terhadap jenis-jenis sambungan yang digunakan. 
           h) Pengetahuan dan pemahaman terhadap ujian-ujian yang dilaksanakan ke atas komponen
               keluli.
           i) Pengetahuan serta kebolehan menginterpretasi keputusan ujian-ujian yang dilaksanakan
              selaras dengan kehendak  di dalam spesifikasi DBKL terkini.
       
      3. Kayu.        
           a) Pengetahuan berkenaan dengan konsep dan prinsip-prinsip rekabentuk struktur kayu.
           b) Pengetahuan tentang jenis-jenis, pengkelasan kayu dan kegunaan setiap komponen kayu.
           c) Pengetahuan terhadap ukuran dan kaedah pengukuran saiz komponen kayu.
           d) Pengetahuan berkenaan kod-kod amalan  rekabentuk yang digunakan di dalam melaksanakan
               kerja-kerja rekabentuk struktur kayu.
           e) Pemahaman berkaitan dengan penyediaan lukisan-lukisan struktur kayu.
           f) Pengetahuan dan pemahaman terhadap butiran yang dinyatakan di dalam lukisan struktur
              kayu.
           g) Pengetahuan dan pemahaman terhadap jenis-jenis sambungan yang digunakan.
           h) Pengetahuan dan pemahaman terhadap jenis-jenis ujian yang dilaksanakan ke atas komponen
               kayu.
            i) Pengetahuan serta kebolehan menginterpretasi keputusan ujian-ujian yang dilaksanakan
       
      4.  Sistem Bangunan Berindustri (IBS).    
        4.1  Konkrit Pasang Siap/Prategasan.
           a) Pengetahuan berkenaan dengan konsep dan prinsip-prinsip rekabentuk.
           b) Pengetahuan tentang saiz dan kaedah pengukuran komponen.
           c) Pengetahuan tentang Modular Coordination.
           d) Pengetahuan tentang jenis-jenis dan kegunaan setiap komponen.
           e) Pengetahuan terhadap kod-kod amalan rekabentuk dan katalog (CIDB/JKR) yang digunakan di
               dalam melaksanakan kerja-kerja rekabentuk.
            f) Pengetahuan dan pemahaman terhadap jenis-jenis sambungan yang digunakan.
            g) Pengetahuan dan pemahaman terhadap butiran yang dinyatakan di dalam lukisan.
            h) Pengetahuan dan pemahaman terhadap jenis-jenis dan kaedah ujian yang perlu dilaksanakan.
            i) Pengetahuan dan kebolehan  menginterpretasi keputusan ujian-ujian yang dilaksanakan
            j) Pengetahuan tentang teknologi IBS dalam industri pembinaan.
            k) Pengetahuan dan pemahaman tentang kaedah penghantaran dan pemasangan. 
       
      4.2  Pembekal Sistem  
      Pembekal sistem bermaksud komponen binaan pasang siap yang dibekalkan ke tapak di mana mutu pembuatan dan pemasangan dikawal dan diselia oleh pihak pembekal sistem itu sendiri, contohnya sistem kekuda bumbung.  
           a) Pengetahuan berkenaan senarai pembekal sistem yang diluluskan oleh JKR (Kekuda Kayu dan
              Cold Formed)
           b) Pemahaman terhadap lukisan pembekal sistem.
           c) Pengetahuan berkenaan dengan konsep dan prinsip-prinsip rekabentuk pembekal sistem.
           d) Pengetahuan terhadap kod-kod amalan rekabentuk yang digunakan di dalam melaksanakan
               kerja-kerja rekabentuk.
           e) Pengetahuan dan pemahaman terhadap butiran yang dinyatakan di dalam lukisan. 
       
      PA211/03 KEJURUTERAAN GEOTEKNIK
      Menguji pengetahuan dan kefahaman yang diperlukan seorang Penolong Jurutera Awam mengenai skop kerja Kejuruteraan Geoteknik, meliputi perkara-perkara berikut
       
      1. Penyiasatan Tanah.
           a) Tujuan penyiasatan dijalankan.
           b) Jenis-jenis dan kaedah penyiasatan tanah yang lazim dijalankan; (Ujian proba JKR, Borehole,
               Hand Auger, Trial Pit & Piezocone.  *Sampel data dibekalkan jika perlu intepretasi.
           c) Pengenalan kepada ujian In-situ. (Penetration Vane Shear Test dan SPT termasuk intepretasi
               data).
           d) Jenis-jenis dan pengurusan sampel.
           e) Pengkelasan tanah dan batuan.
           f) Pengenalan kepada ujian makmal;
                 i) Ujian Pengukuhan.
                 ii) Ujian Ketelapan
                 iii) Ujian Ayakan.
                 iv) Ujian Kekuatan Ricih Tanah
                 v) Ujian Kelembapan.
                 vi) Ujian Hydrometer
                 vii) Ujian Specific Gravity.
                 viii) Ujian Had Atterberg.   
           *Formula / kertas graf dibekalkan bagi soalan yang memerlukan pengiraan serta plot graf.
       
      2. Kerja-kerja Pemadatan Tanah
           a) Tujuan pemadatan.
           b) Spesifikasi pemadatan tanah.
           c) Jentera-jentera pemadatan tanah.
           d) Jenis-jenis ujian pemadatan tanah.
               i) Core cutter
               ii) Field density test
               iii) Proctor compaction test.
               iv) Plate bearing test
      * Formula dibekalkan bagi soalan pengiraan.
       
      3. Asas Bangunan.   
           a) Asas Cetek :  
               i) Jenis-jenis asas bangunan, asas cetek (asas pad, asas jalur, asas rakit dan sebagainya).
               ii) Kriteria pemilihan asas.
               iii) Menentukan keupayaan galas tanah.
               iv) Kesan aras air bumi ke atas kekuatan asas cetek.
               v) Jenis-jenis ujian beban yang dijalankan dan intepretasi keputusan mengikut spesifikasi 
                  DBKL. 
               *(Sampel data dibekalkan untuk tujuan intepretasi jika perlu)
       
           b) Asas Dalam : 
               i) Jenis-jenis asas dalam (cerucuk) yang lazim digunakan - pre-cast pile (RC Pile dan Spun
                  Pile) dan Cast In-situ Pile (Micropile dan Bored Pile).
               ii) Kaedah pemasangan dan sambungan ke atas cerucuk.
               iii) Menentukan Pile Set.
               iv) Jenis-jenis ujian beban yang dijalankan dan intepretasi keputusan mengikut spesifikasi
                   DBKL
               v) Pile Deviation (Non-Confirmity) mengikut spesifikasi DBKL
               vi) Jenis-jenis peralatan menanam cerucuk (Diesel, Hidraulik dan Jack-in).
       
      4. Tujuan Pembaikan Tanah. 
           a) Kaedah-kaedah pembaikan tanah;       
                i) Soil replacement.
                ii) Surcharge.
                iii) Vertical drain.
                iv) Stone column.
                v) Dynamic replacement.
           b) Pemasangan alat pemantauan instrumentation semasa kerja pembaikan tanah (Piezometer,
               Settlement Gauge & Marker, Inclinometer).  *Sampel data / graf dibekalkan bagi soalan yang
               memerlukan intepretasi keputusan pemantauan.
       
      5. Penstabilan Cerun. 
           a) Tujuan penstabilan cerun.  
           b) Kaedah penstabilan dan pembaikan cerun.
           c) Pemasangan alat pemantauan instrumentation semasa kerja pembaikan tanah (Piezometer,
               Settlement Gauge & Marker, Inclinometer).
           d) Sistem-sistem penyaliran; (Horizontal drain, berm drain, cascaded drain and interceptor drain).
       
      6. Tembok Penahan.      
           a) Tembok Gabion.
           b) Soil Nailing & Guniting Wall
           c) Cantilever Wall (Reinforced Concrete Retaining Wall).
           d) Rubble Pitching Wall.
           e) Reinforced Soil Wall (Anchor Earth Wall, Reinforced Earth Wall).
       
      PA211/04 KEJURUTERAAN JALAN DAN JAMBATAN/JEJANTAS PENJALAN KAKI
      Menguji pengetahuan dan kefahaman asas rekabentuk dan analisis serta fungsi setiap kompenan dalam Kejuruteraan Jalan, Keselamatan Jalan dan Kejuruteraan Jambatan yang diperlukan Penolong Jurutera Awam, meliputi perkara-perkara berikut:
       
      BAHAGIAN A - KEJURUTERAAN JALAN
      1. Penyediaan Skim;  
            a) Kerja ukur awalan.   
            b) Pengambilan balik tanah.
            c) Kajian lokasi.
            d) Penyediaan lukisan kerja.
            e) Anggaran Harga.
            f) Pengalihan utiliti.
       
      2. Rekabentuk Pavemen; 
            a) Paved Road.
            b) Unpaved Road.
            c) Flexible Pavement.
            d) Rigid Pavement
            e) Semi Rigid Pavement.
            f) Subgrade.
            g) Drainage layer.
            h) Sub-base.
            i) Roadbase
                  i) Crushed Aggregate Roadbase.
                  ii) Wet-Mix Roadbase.
                  iii) Cement Treated Base
            j) Struktur turapan lentur (Typical Flexible Pavement Structures).
            k) Struktur Turapan Tegar (Typical Rigid Pavement Structures).
            l) Plain Concrete Pavement (PCP).
            m) Jointed Reinforced Concrete Pavement (JRCP).
            n) Continuously Reinforced Concrete Pavement (CRCP).
            o) Bituminous Specialty Mix.
            p) Asphaltic Concrete Mix Design.
            q) Bitumen
            r) Batu Baur/Aggregate.
            s) Stabiliser/Modifier.
            t) Keperluan dan kaedah ujian batu baur/aggregate
            u) Keperluan dan kaedah ujian ke atas bitumen.
            v) Keperluan dan kaedah ujian pavemen di tapak (Field Testing).
       
      3.   Analisis Hidrologi & Asas Rekabentuk Perparitan.  
        3.1  Analisis Hidrologi.
           a) Pengenalan Hidrologi
               i)   Parameter Hidrologi;
                  1.  Air larian permukaan.
                  2.  Air bawah tanah.
                  3.  Penyerapan.
           b) Kawasan tadahan hujan (catchment area).
           c) Data Hujan;
              i)   Pengukuran & pencerapan data hujan.
              ii)   Data hujan tahunan.
           d) Kadar alir puncak (Q).        
           e) Keamatan hujan.
           f) Overland direction (Lo).
       
      3.2   Asas Rekabentuk Perparitan (Longkang & Pembetung);  
           a)   Aras bentukan (Formation level).
           b)   Longkang di kawasan pemotongan dan tambakan (Drainage at cut & fill area).
           c)   Jenis-jenis longkang
           d)   Flow direction.
           e)   Discharge point.
           f)   Jenis-jenis pembetung.
           g)   Saiz pembetung.
           h)   Lokasi pembetung.
           i)   Tatacara/kaedah pembinaan (Method of Statement).
           j)   Penyelenggaraan (Maintenances).
       
      4. Rekabentuk Geometri Jalan. 
      Memahami istilah-istilah (terminologies) dan boleh membantu dalam penyediaan reka bentuk:
         a) Hierarki Jalan (Road Hierarchy) 
         b) Penjajaran Datar (Horizontal Alignment) & Penjajaran Tegak (Vertical Alignment).
         c) Elemen rekabentuk;
              i) Jarak Penglihatan (Sight Distance).         
              ii) Jarak Penglihatan Berhenti (Stopping Sight Distance).
              iii) Jarak Penglihatan Memotong (Passing Sight Distance).
              iv) Jejari Lengkung Bulat (Curve Radius).
              v) Laju Perjalanan (Operating Speed).
              vi) Laju Reka Bentuk (Design Speed).
              vii) Laju Peratusan 85 (85th Percentile Speed).
              viii) Kadar Sendengan (Rate of Superelevation).
              ix) Lengkung Peralihan (Transition curve).
              x) Gred (Grade).
              xi) Lengkung Tegak (Vertical curve)
         d) Elemen keratan rentas;   
             i) Lebar Lorong (Lane Width).
             ii) Bahu Jalan (Shoulder).
             iii) Pembahagi Tengah (Median).
             iv) Rezab Jalan (Road Reserve).
             v) Lebar Hak Lalu (Right of Way).
             vi) Bebendul (Kerb).
             vii) Lorong Pejalan Kaki (Pedestrian sidewalk)
             viii) Rel Adang (Traffic barriers).
         e) Isi Padu Lalu Lintas (Traffic Volume), Purata Lalu Lintas Harian (PLH) (Average Daily Traffic, 
            ADT), Isi Padu Setiap Jam Rekabentuk (Design Hourly Volume, DHV), Tahun Rekabentuk
            (Designed Year).  
         f)  Keratan Rentas Jalan (Road Cross Section), Keratan Melintang (Longitudinal section).
         g) Persilangan/Persimpangan Jalan Road intersection/interchange), Penyaluran (Channelisation),
             Lorong Pecutan/Nyahpecutan (Acceleration / Deceleration Lane).
         h) Pelan Pengurusan Trafik.
       
      5. Kajian Trafik.          
      Memahami istilah-istilah (terminologies) dan boleh membantu dalam tugasan;
         a) Ciri kenderaan dan aliran trafik.
         b) Kajian pengangkutan;
             i) Kajian isipadu.
             ii) Kajian asalan dan tujuan.
             iii) Kajian laju setempat.
             iv) Kajian masa perjalanan.
             v) Kajian laju perjalanan.
             vi) Kajian muatan lorong.
             vii) Kajian jarak menunggu kereta.
             viii) Kajian muatan kereta.
       
         c) Kajian isipadu trafik;  . 
             i) Isipadu lalulintas jam puncak pagi/petang.
             ii) Bancian trafik
             iii) Setara unit kereta penumpang.
       
         d) Ramalan permintaan pengangkutan. 
         e) Muatan (Road Capacity).
         f) Tingkat perkhidmatan jalan raya (Levels of Service, LOS).
       
      6. Perabot Jalan. 
         a) Jenis dan penggunaan
             i) Tanda trafik.
             ii) Tanda tunjuk arah.
       
         b) Sistem/alat kawalan trafik:        
             i) Lampu isyarat.
             ii) Lintasan pejalan kaki.
             iii) Lorong sehala.
             iv) Letak kereta.
       
         c) Tanda jalan dan delineation
       
      7. Pembinaan.      
         a) Kerja ukur pembinaan.
         b) Profail pancang tanda (setting out profile).
         c) Pengemburan (bulkage).
         d) Pembersihan.
         e) Operasi kerja tanah.
         f) Pengorekan tangan dan mekanikal.
         g) Pengangkutan tanah dan pembinaan tambak.
         h) Pancang tanda profail jalan.
         i) Pembinaan pavement jalan.
         j) Kawalan mutu di tapak dan  makmal.
       
      BAHAGIAN B -  KESELAMATAN JALAN 
      Memahami istilah-istilah (terminologies), mempunyai pengetahuan dan boleh menjalankan tugasan berkaitan perkara-perkara berikut;
       
      1. Audit Keselamatan Jalan.
         a) Definisi dan tujuan Audit Keselamatan Jalan.
         b) Pengenalan peringkat-peringkat Audit Keselamatan Jalan
         c) Item yang diaudit dalam Audit Keselamatan Jalan Peringkat 4 dan 5.
       
      2. Penyiasatan Kemalangan dan Tindakan Penambahbaikan.   
         a) Definisi, Jenis dan Faktor Kemalangan.
         b) Rekod kemalangan;
             i) Jenis Perlanggaran
             ii) Rajah Perlanggaran (Collision Diagram)
         c) Strategi pengurangan kemalangan;
             i) Blackspot.
             ii) Mass action plan.
             iii) Route action plan.
         d) Area wide scheme.
         e) Kawasan kerap berlaku kemalangan (blackspot);           
             i) Kriteria,
             ii) Mata pemberat,
             iii) Susunan keutamaan (ranking).
         f) Langkah/proses rawatan lokasi blackspot.
         g) Kaedah rawatan pembaikan:
         h) Alat/perabot keselamatan jalan.
             i) Penghadang keselamatan jalan (traffic safety barrier).
             ii) Papan tanda trafik.
             iii) Garisan & tandaan jalan.
             iv) Pepaku jalan (road studs).
             v) Tiang delineator.
             vi) Chevron delineator.
         i) Kemudahan keselamatan jalan         
             i) Lampu jalan      
             ii) Lorong motosikal.
             iii) Pembahagi jalan (median).
             iv) Bahu jalan.
             v) Jejantas.
             vi) Lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat.
             vii) Lintasan zebra.
             viii) Laluan pejalan kaki.
             ix) Lorong memotong.
             x) Lorong khas belok kanan.
             xi) Lampu isyarat.
             xii) Lorong pecutan (acceleration lane).
             xiii) Lorong pelambatan (deceleration lane).
       
         j) Redaan trafik;        
             i) Had laju.
             ii) Kawalan laluan.
             iii) Yellow tranverse bar.
             iv) Hump.
         k) Lukisan konsep rawatan pembaikan.
         l) Faktor-faktor yang diambilkira semasa penyediaan cadangan rawatan pembaikan.
         m) Ujian-ujian forensik kemalangan jalan raya dan tujuannya.
       
      3. Pengurusan Trafik Semasa Pembinaan.
         a) Tujuan dan kepentingan pengurusan trafik semasa kerja pembinaan di jalan.
         b) Pembahagian zon dalam skim pengurusan trafik
         c) Pemilihan peralatan/bahan kawalan trafik.
         d) Jenis dan susunan papan tanda.
         e) Audit Pengurusan Trafik (Traffic Management Audit).
       
      BAHAGIAN C -   KEJURUTERAAN JAMBATAN / JEJANTAS PENJALAN KAKI
      Menguji pengetahuan dan kefahaman yang bersesuaian dengan bidang kerja sebagai Penolong Jurutera Awam mengenai perkara-perkara seperti berikut:
       
      1. Asas-asas Jambatan.    
         a) Definisi serta pengetahuan umum tentang jambatan.
         b) Mengenali jenis-jenis jambatan, kepentingan dan fungsi setiap komponen jambatan.
         c) Pengetahuan asas tentang Kod-kod Amalan Rekabentuk, Terma Rujukan (TOR), Garis Panduan
             Rekabentuk serta kriteria rekabentuk.
         d) Pengetahuan asas tentang konfigurasi dan geometri jambatan seperti jenis rentang, jenis
            sokongan, keratan rentas jambatan, carriageway, traffic lanes, footway dan sebagainya.
         e) Pengetahuan tentang bahan-bahan dan aksesori jambatan.
         f) Pengetahuan tentang Senarai Kuantiti dan Spesifikasi Jambatan.  
       
      2. Hidraulik Jambatan.     
         a) Pengetahuan asas pengiraan kadar alir banjir puncak bagi sungai seperti:
             i) Peta topografi sesuatu kawasan tadahan di lokasi jambatan yang akan direkabentuk.
             ii) Pengiraan hidrologi berdasarkan Hydrological Procedures;
                 a. Pengiraan kawasan tadahan. 
                 b. Menentukan parameter-parameter berkaitan pengiraan.
                 c. Pengiraan kadaralir pada kala kembali 50 atau 100 tahun.
       
         b) Pengetahuan tentang pengiraan hidraulik seperti:   .
             i) Pengiraan kapasiti kadar alir bagi sesuatu keratan rentang sungai di bawah jambatan.
             ii) Menentukan parameter-parameter berkaitan pengiraan.
             iii) Daya-daya hidraulik ke atas struktur jambatan
       
         c) Pengetahuan tentang perlindungan sungai dan jambatan akibat impak hidraulik.
         d) Pengetahuan tentang pematuhan keperluan-keperluan Pihak Berkuasa.
       
      3. Struktur Jambatan. 
         a) Pengetahuan asas pengiraan beban jambatan berdasarkan BS 5400 dan BD 37/01 :
             i) Dead load.
             ii) Superimposed Dead Load.
             iii) Primary Live Loads (HA & HB).
             iv) Secondary Live Loads.  
             v) Earth Pressure & Surcharge Loads.
             vi) Lain-lain beban yang terlibat.
       
         b) Analisa dan rekabentuk pembentung kekotak berdasarkan BD 31/01.
         c) Pengetahuan asas analisis struktur jambatan:
             i) Load Combinations.
             ii) Grillage.
             iii) Tembok landas (abutment) dan tiang sambut (pier).
             iv) Asas (foundation).
       
         d) Pengetahuan asas rekabentuk komponen jambatan :
             i) Superstructure.
             ii) Sub-structure. 
             iii) Foundations.
       
         e) Pengetahuan asas konkrit pra-tegasan.
       
      4. Teknologi Jambatan.
         a) Pengetahuan tentang hubungkait rekabentuk dan pemilihan jenis jambatan:
             i) Konvensional.
             ii) Integral.
             iii) Box Girder.
             iv) Arch.
             v) Cable Stayed
             vi) Suspension.
       
         b) Pengetahuan asas tentang erection dan launching superstruktur jambatan berdasarkan kepada 
             jenis jambatan.
         c) Pengetahuan asas tentang kerja-kerja sementara berdasarkan kepada jenis jambatan.
       
      PA211/05 PENGURUSAN PEMBINAAN
      1. Bahan-bahan Binaan
          i) Konkrit
             Kebolehkerjaan, ujian slump, ukuran turun, tempoh mengeras, kaedah dan tempoh
             pengawetan, penyampelan dan ujian kiub konkrit di tapak, kriteria penerimaan keputusan ujian
             kiub, pengawasan kerja mengkonkrit, pemadatan konkrit, pengasingan dan kawalan kualiti
             konkrit.
         
          ii) Keluli
              a) Definisi keluli
              b) Gred keluli
              c) Ciri dan sifat keluli dari segi kekuatan dan kegunaan
       
          iii) Kayu
              a) Klasifikasi utama kayu
              b) Ciri-ciri dan penggunaan kayu dalam kerja binaan bangunan
              c) Kecacatan kayu
                  - Reput
                  - Pengeringan kayu
                  - Pengawetan kayu
       
          iv) Batu-batu dan Batu Blok
               a) Klasifikasi batu-bata dan batu blok
               b) Ketahanan batu-bata dan batu blok
               c) Ciri-ciri batu-bata dan batu blok
               d) Pengunaan exmet dalam kerja batu-bata/batu blok
               e) Kalis lembab (Damp proof couse)
               f) Bahan montar dalam pemasangan batu bata
               g) Jenis-jenis blok konkrit ringan
       
          v) Bahan Bumbung
       
          vi) Jenis-jenis bumbung
       
          vii) Jenis-jenis bahan penebat bumbung
       
          ix) Bahan Kalis Air
       
          x) Jenis-jenis dan fungsi bahan kalis air dalam pembinaan bangunan
       
      2. Pengurusan Projek
      Pengurusan projek adalah aktiviti pemantauan keatas sesuatu projek dari mula surat setujuterima dikeluarkansehinggalah kepada pengeluaran sijil akaun akhir. Perkara-perkara asas yang perlu diketahui oleh seseorang Penolong Jurutera Awam J29 yang mengawasi tapak adalah seperti berikut
       
      i) Kaedah Pembinaan
         a) Setting out
         b) kerja-kerja konkrit
         c) kerja-kerja asas
         d) tetulang
         e) falsework and temporary works
         f) spesifikasi kerja yang berkaitan
       
      ii) Pengurusan Pembinaan
         a) Kefahaman mengenai penjadualan kerja, bayaran kemajuan, arahan perubahan, pengurusan
             dokumen-dokumen, lanjutan masa dan denda lewat, pengurusan kakitangan pengawasan.
         b) Mengawal dan menyelia (Kemajuan Kerja)
         c) Penjadualan kerja;  
             i) Penyemakan program kerja menggunakan kaedah CPM (Critical Path Method).
             ii) Pemahaman program kerja menggunakan kaedah CPM.
             iii) Pemahaman Lengkungan S untuk fizikal dan kewangan
          d) Kerja Dalam dan Luar Bangunan
          e) Kerja-kerja menyelaras di antara displin awam / struktur / elektrik / mekanikal / arkitek
          f) Keselamatan di Tapak Bina
          g) Aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil berat bagi mengelakan kemalangan
          h) Pengawalan dan Jaminan Kualiti
          i) Kefahaman mengenai kepentingan pelaksanaan pemeriksaan dan ujian, pengenalpastian
             makmal yang berkelayakan, pangambilan sampel yang betul.
          j) Penyerahan Projek kepada Pelanggan dan Tempoh Tanggungan Kecacatan
          k) Kefahaman kaedah penyerahan projek yang betul kepada pelanggan, inventori peralatan dan
             dokumen.
          l) Pemeriksaan berkala dan aduan kecacatan, pembaikan dan pelepasan tanggungan, penyata
             akaun akhir.
       
      3. Penganggaran
          i) Pengenalan  Kepada Tafsiran
             a) Cara-cara taksiran harga kerja awam
             b) Kaedah isipadu, luas lantai, penilaian unit, kuantiti nilai hampir dan senarai kuantiti
          ii) Kadar Bina Harga
             a) Kadar buruh
             b) Harga bahan-bahan
             c) Penggunaan jentera dan peralatan
             d) Keuntungan dan overhead
          iii) Ukur Kuantiti, Squaring dan Billing
             a) Prinsip-prinsip ukur kuantiti
             b) Kegunaan pengukuran dalam ukur kuantiti
             c) Standard method of measurement
             d) Pengukuran kuantiti kerja kejuruteraan awam
                  • Kerja korekan
                  • Kerja konkrit
                  • Kerja besi tetulang
                  • Kerja kotak acuan
                  • Kerja bata
      e)  Abstrak dan menyenarai
                  • Proses penyediaan bil
                  • Pendaraban
                  • Abstrak
                  • Menyenarai
       
      PA211/06 KEJURUTERAAN PENYENGGARAAN
       
      1. Penyenggaraan Bangunan
          i) Definasi Kerja Kerja Penyenggaraan
              a) Penyenggaraan yang dirancang (routine)
              b) Penyenggaraan berkala
              c) Penyenggaraan pencegahan
              d) Penyenggaraan pemulihan dan pembaikan
              e) Penyenggaraan kecemasan
              f) Penyenggaraan Pemantauan
          ii) Keperluan Penyenggaraan
          iii) Elemen Penyenggaraan
              a) Money (Kewangan).  
              b) Man power (Tenaga manusia).
              c) Method (Cara).
              d) Machineries (Mesin).
              e) Material (Bahan mentah).
          iv) Jenis-Jenis Penyenggaraan
              a) Kerja-kerja kecemasan
              b) Kerja-kerja penyenggaraan biasa
              c) Kerja-kerja pencegahan berjadual
              d) Kerja-kerja pembaikan kerosakan semasa
              e) Penyenggaraan komponen-komponen mekanikal
              f) Penyenggaraan struktur
         v) Sistem Operasi Penyenggaraan
             a) Servis
             b) Pembersihan
             c) Pemulihan dan pembaikan
             d) Penggantian
             e) Penambahan
             f)  Pengubahsuaian
             g) Menaik taraf
       
      2. Penyenggaraan Jalan
         i) Operasi Penyenggaraan
         ii) Penyediaan Program Penyenggaraan
         iii) Pemeriksaan Jambatan dan Pembentungan
             a) Jenis kerosakan
             b) Punca kerosakan
             c) Kaedah rawatan dan pembaikan
         iv) Kos-kos pelbagai bagi kerja-kerja Penyenggaraan Jalan
             a) Memotong rumput
             b) Membersih longkang
             c) Mengecat garis jalan dan jambatan
             d) Menampal potholes
             e) Bahan turapan, pengangkutan dari kuari ke tapak
             f) Penyemburan tack coat
             g) Penurapan dan penggelekan
         v) Kerja memperbaharui Permukaan Jalan
             a) Jenis-jenis kerosakan jalan
             b) Punca kerosakan jalan
       
      3. Penyelenggaraan Sungai dan Saliran Utama
          i) Kerja-kerja pengorekan kelodak
          ii) Kaedah-kaedah penyenggaran tebing sungai
          iii) Pengawalan kualiti sungai. Contoh :
              a) rubbish trap
              b) rubbish dam
              c) flap gate dll
       
      4. Penyelenggaraan Cerun
          i) kaedah-kaedah penyenggaraan cerun
          ii) penyenggaraan berkala
       
       Soalan yang perlu dijawab :
       
      Soalan  : 8 jawab 5 (Esei)
      Markah : 100%
      Masa    : 2 jam 30 minit
       
      Arahan :
      * Calon-calon tidak dibenarkan merujuk bahan-bahan bacaan / rujukan semasa peperiksaan
       
6. KEPUTUSAN
Lulus / Kandas
7. PENGECUALIAN
Calon-calon yang telah lulus mana-mana kertas tidak perlu mengulangi kertas tersebut.
8. LANTIKAN PEMERIKSA
Pemeriksa dilantik oleh Lembaga Peperiksaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
9. BAHASA (SOALAN & JAWAPAN)
Bahasa Malaysia
10. KAEDAH PERMOHONAN
Secara dalam talian di portal idb.dbkl.gov.my
11. PUSAT PEPERIKSAAN
Pusat Peperiksaan akan ditetapkan oleh Unit Penilaian Perkhidmatan dan Kompetensi, Institut Latihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
12. KEKERAPAN PEPERIKSAAN
Peperiksaan diadakan dua (2) kali setahun.
13. TARIKH AKHIR MENGEMUKAKAN PERMOHONAN
Enam (6) minggu sebelum tarikh peperiksaan
14. BAHAN RUJUKAN

1. State Water Supply Enactment

2. State Water Supply Rules

3. JKR Pipe Laying Specifications

4. JKR Specifications on Constructions of Treatment Plants and Reinforce Concrete Reservoirs

5. Water Supply and Sanitary Engineering – Gurcharan Singh, Std Publisher Distributor

6. Water Supply – L.C Twort, 1985 3rd Edition, Edward Arnold

7. Water Supply and Sewage – Ernest W. Steel, 1979, Fifth Edition, McGraw Hill

8. National Programme on Drinking Water Quality Surveillance

9. JKR Standard Specifications for Building Works 2005

10. Manual Saliran Mesra Alam (MASMA) - Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

11. The Principles of Surveying, J. Clendinning and J.G. Oliver, 3rd Edition, London: Blackie 1967

12. Land Surveying, Man Keong Sam, Kuantan : Hamid Bros, 1982

13. Reinforced and Prestressed Concrete – Kong & Evan. Van Nostrand Reinhold (International)

14. Worked Example for Design of Reinforced Concrete – T.J. MacGinley

15. Structures – Marshall & Nelson. Pitman

16. Structural Use of Concrete (MS 1195)

17. Specification for the Use of Structural Steel in Building (BS 5950)

18. Code of Practise for the Structural Use of Timber (MS 544)

19. Intermediate Structural Analysis – C.K. Wang

20. Kekuatan Bahan dan Struktur – Case & Chilver ( Terjemahan Mohd Nor Abu Hasan dan Mohd Rahim Karim)

21. Reinforced Concrete Design – Mosley & Bungey. MacMillan

22. Reinforced Concrete, Design Theory and Examples – T.J MacGinley. E & F.N Spon

23. Reinforced Concrete Design to BS 8110, Simply Explained – A.H. Allen. E & F.N. Spon

24. Structural Steelwork Calculations and Detailing – T.J MacGinley. Butterworths

25. BS 1377 : 1975

26. BS 5930 : 1981

27. Joseph L. Bowles, “Engineering Properties of Soils and Their Measurement”, McGraww Hill International Edition, 1988

28. ASTM Volume 04.08, “Soil, Rock & Building Stone”, 1985

29. Nota-nota kursus “Ujian-ujian Makmal”, terbitan IKRAM

30. B.S. 8004 – Foundation

31. JKR Standard Specifications for Building Works 2005

32. Highway Engineering – Clarkson H. Oglesby and R.Gary Hicks. J.Wiley. New York 1982

33. Transport Engineering (V N Vazirani & S P Chandola, Khanna Publishers, 2001)

34. Transportation & Traffic Engineering Handbook, Institute of Traffic Engineers (John E.Baerwald. Prentice-Hall Inc.   New  Jersey 1976)

35. Surveying – A.Bannister and S.Raymond. 4th Edition. English Language Book Society, London 1977

36. Construction Plants : Excavating and Material Handling Equipment & Methods - Frank Harris. Granada London 1981

37. A Policy On Geometric Design of Highways and Streets. (American Society of State Highways & Transportation Officials AASHTO 1984)

38.  Arahan-Arahan Teknik (Jalan) (Laman Web JKR Cawangan Jalan)

39. Teknik Sistem Lalu Lintas & Pengangkutan (Ibrahim Wahab, USM 1990)

40. Reka Bentuk Jalan Raya Untuk Jurutera (Meor Othman Hamzah, Asri Hasan & Mohamed Rehan Karim, DBP, 1993)

41. Specification for bitumen macadam for roads and other paved areas

42. (MS 512: 1977) -SIRIM

43. Specification for asphaltic concrete for road pavement and airfield runway by the Marshall test method. (MS 535: 1978) – SIRIM

44. Standard Specification for Road Works- JKR/SPJ/1988 Section 4

45. (No.rujukan : JKR 20401-0017-88)

46. Guideline for inspection and testing of road works (JKR 20407-0001-90)

47. A guide to good quality control practices on asphalt production and construction ( JKR 20401-0037-01 )

48. A guide for district engineers staff on pavement maintenance (JKR 0400-071-97)

49. A.M. Neville "Properties of Concrete"

50. Specification For Structural Concrete - (JKR 20600-0010-91)

51. JKR Standard Specification for Building Works 2005

52. Manual on Quality Assurance in Concreting Works – (JKR 20700-0035-91)

53. Structural Timber Design And Technology – C.G. Mettem

54. Nota-nota kursus ‘Kerja Konkrit’ anjuran IKRAM

55. Nota-nota kursus ‘Kerja-Kerja Struktur Keluli’ anjuran IKRAM

56. Nota-nota kursus ‘Penyelenggaraan Struktur Kayu’ anjuran IKRAM

57. Project Management in JKR, Dato Prof Ir Dr Wahid Omar,KL:JKR 2002

58. Project Management Course (1982 : KL) (Paper presented at the project management course held on 16-17 Feb)

59. The Standard Method of Measurement of Buildings Works (Published by the Royal Institutionof Chartered Surveyors)

60. Elements of Quantity Surveying by A.J. Willis. FRICS

61. Standard Method of Mesasurement of Civil Engineering Quantities (Published by the Institution of Civil Engineers)

62. A Manual of Specification & Quantities by A. Johnson and W.H. King

63. Notes on Road Maintenance, Kuala Lumpur Cawangan Jalan JKR

64. Maintenance Management For District Engineers, Berkshire:TRRL Overseas Unit, 1983

65. Building Maintenance, Ivor H. Sealey, London:Macmillan 1986

66. Garis Panduan Permohonan Kelulusan Pelan Kerja Tanah JPIF 2018

67. Garis Panduan Permohonan Kelulusan Pelan Jalan dan Perparitan JPIF 2018

 68. Garis Panduan Permohonan Surat Pengesahan bagi Borang G17: Jalan dan Perparitan JPIF 2018 

69. REAM GL 3/2004 : Guidelines for Road Drainage Design. Volume 1: Hydrological Analysis – Estimation of Design Floods.

70. REAM GL 3/2002 : Guidelines for Road Drainage Design. Volume 2 – Hydraulic Design of Culver.t  

71. REAM GL 3/2002 : Guidelines for Road Drainage Design. Volume 4 – Surface Drainage. 

72. REAM GL 3/2002 : Guidelines for Road Drainage Design. Volume 5 – Subsoil Drainage. 25 

73. MSMA Second Edition 

74. Garispanduan Sistem Pengumpulan dan Penggunaan Semula Air Hujan – Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

75. REAM - GL 15/2013 : A Guide to the structural design of new flexible pavement

76. REAM - GL 12/2011 : Guidelines on Traffic Control and Management Devices Part 3a Application of traffic sign  : signing scheme at junction (At-grade)