SUKATAN PEPERIKSAAN Perkhidmatan BAGI PEMBANTU PENILAIAN W19
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (KOD SKIM : C2771)
 
SUKATAN PEPERIKSAAN Perkhidmatan BAGI PEMBANTU PENILAIAN W19
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR
(KOD SKIM : C2771)
1. TARIKH SUKATAN PEPERIKSAAN DILULUSKAN OLEH DBKL
01/01/2020
2. MATLAMAT SUKATAN
Menguji kefahaman dan pengetahuan Pembantu Penilaian W19 dalam bidang berkaitan.
3. TUJUAN PEPERIKSAAN
Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi pegawai-pegawai dalam Kumpulan Pelaksana Gred 19 yang dilantik:
i) Secara Terus
4. PEGAWAI YANG LAYAK MENDUDUKI PEPERIKSAAN
Pembantu Penilaian W19 yang belum disahkan dalam jawatan.
5. SUKATAN

KOD SKIM / SUBJEK KERTAS III - AMALI PEMBANTU PENILAIAN W19
   
C2771 / PN772 Calon dikehendaki mengukur, memeriksa bangunan dan membuat laporan bagi tujuan penilaian.
  Calon perlu menjawab soalan peperiksaan di Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta (JPPH)
   
  Soalan yang perlu dijawab :
   
  Soalan    :   1 (Wajib dijawab)
  Markah   :   100%
  Masa      :   3 Jam
   
  Arahan :
   
  Calon-calon tidak dibenarkan merujuk bahan-bahan bacaan / rujukan semasa peperiksaan.
   
6. KEPUTUSAN
Lulus / Kandas
7. PENGECUALIAN
Calon-calon yang telah lulus mana-mana kertas tidak perlu mengulangi kertas tersebut.
8. LANTIKAN PEMERIKSA
Pemeriksa dilantik oleh Lembaga Peperiksaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
9. BAHASA (SOALAN & JAWAPAN)
Bahasa Malaysia
10. KAEDAH PERMOHONAN
Secara dalam talian di portal idb.dbkl.gov.my
11. PUSAT PEPERIKSAAN
Pusat Peperiksaan akan ditetapkan oleh Unit Penilaian Perkhidmatan dan Kompetensi, Institut Latihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
12. KEKERAPAN PEPERIKSAAN
Peperiksaan diadakan dua (2) kali setahun.
13. TARIKH AKHIR MENGEMUKAKAN PERMOHONAN
Enam (6) minggu sebelum tarikh peperiksaan
14. BAHAN RUJUKAN

1. Pengenalan Penilaian Harta – A.F Millington

2. Introduction To Valuation 3rd edition – D. Richmond

3. Pengenalan Kepada Penilaian – D. Richmond

4. Pengenalan Penilaian Harta Tanah - Fadilah Mohd Taufek

5. Prinsip Penilaian Statut – Ahmad Ariffian Bujang

6. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)

7. Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyenggaraan dan Pengurusan) 2013 (Akta 757)

8. Akta Pengambilan Tanah 1960

9. Kanun Tanah Negara 1965

10. Akta Hakmilk Strata 1985 (Akta 318)

11. Building Technology – Ivor H. Seeley

12. Binaan Bangunan : Lukisan Kerja Senibina – Mohd Hatta Zainal

13. Teknologi Binaan Bangunan – Tan Boon Tong

14. Draughtmanship : Architectural And Building Graphics – Reekie R. Fraser

15. Kemahiran Geografi dan Tafsiran Peta – Tong Siew Kheng

16. Tafsiran Peta – Wong Yui Kok

17. Asas Kemahiran Geografi SPM – Voon Phing Keong

18. Garis Panduan-01 (Ukur Periksa Harta), MS ISO 9001:2008