SUKATAN PEPERIKSAAN Perkhidmatan BAGI PENOLONG ARKITEK LANSKAP J29/JA29
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (KOD SKIM : B2291)
 
SUKATAN PEPERIKSAAN Perkhidmatan BAGI PENOLONG ARKITEK LANSKAP J29/JA29
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR
(KOD SKIM : B2291)
1. TARIKH SUKATAN PEPERIKSAAN DILULUSKAN OLEH DBKL
01/01/2020
2. MATLAMAT SUKATAN
Menguji kefahaman dan pengetahuan Penolong Arkitek Landskap J29 dalam bidang berkaitan.
3. TUJUAN PEPERIKSAAN
Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi pegawai-pegawai dalam Kumpulan Pelaksana Gred 29 yang dilantik:
i) Secara Terus
4. PEGAWAI YANG LAYAK MENDUDUKI PEPERIKSAAN
Penolong Arkitek Landskap J29 yang belum disahkan dalam jawatan.
5. SUKATAN

KOD SKIM / SUBJEK     KERTAS II - SUBJEK JABATAN PENOLONG ARKITEK LANDSKAP J29/JA29  
         
B2291 / PL291       LANDSCAPE TECHNOLOGY (PRINCIPLE OF HARD LANDSCAPE)  
      Binaan Landskap/Landskap Kejur  
         
      a. Elemen dalam pembinaan ruang landskap kejur dan lembut  
         * Lampu hiasan, air pancut & ciri-ciri air  
         * Kayu yang mudah, konkrit, keluli, dek pergola struktur dan boardwalk  
         
      b. Spesifikasi bahan binaan lanskap  
         * Campuran bahan komponen untuk konkrit pavement / tembok penahan  
         * Pejalan kaki - pelbagai jenis / klasifikasi turapan & laluan untuk pelbagai kegunaan fungsi  
         
      c. Bahan-bahan binaan landskap  
         * Jenis-jenis bahan binaan  
         * Ciri-ciri bahan landskap asas, simen, pasir, dan campurannya untuk mortar, melepa & rendering  
         * Dinding / Pagar - Batu & Runtuhan, membuka dinding ini, dinding konkrit bertetulang, dinding kayu  
         
      d. Teknik pembinaan  
         * Kaedah-kaedah pembinaan menggunakan konkrit  
         * Kaedah-kaedah pembinaan menggunakan kayu  
         * Kaedah-kaedah pembinaan menggunakan keluli  
         * Kaedah-kaedah pembinaan bahan-bahan terkini  
           
        e. Perancangan Anggaran Kerja/Kos  
           * kerja-kerja konkrit dan berkaitan  
           * kerja-kerja services asas kejuruteraan awam  
           * anggaran kerja-kerja pembaikan  
           * penyediaan anggaran untuk kerja-kerja kerangka kecil berkaitan dengan kejuruteraan awam dengan berpandukan lukisan dan spesifikasi  
           
        LANDSCAPE TECHNOLOGY (SOFT LANDSCAPE)  
           
        a. Kemahiran asas berkaitan biology pokok  
           * struktur daun, batang dan akar serta fungsi-fungsinya  
           * proses fotosintesis & transpirasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya  
           
        b. Pengurusan penyakit dan serangga perosak  
           * jenis penyakit / perosak utama tumbuhan landskap  
           * tanda-tanda serangan perosak/penyakit  
           * jenis-jenis kawalan perosak/penyakit  
           
        c. Pengenalan kepada bahan tanaman landskap  
           * Jenis dan klasifikasi tumbuhan  
           * Pengecaman pokok dan ciri-ciri fizikal dan sifat  
           
        d. Spesifikasi bahan tanaman landskap  
           * Elemen utama dalam spesifikasi bahan tanaman  
           * Pembiakan pokok / bahan tanaman yang berkualiti  
           * Spesifikasi penanaman dan penyelenggaraan pokok, palma, renek, dan penutup bumi serta rumput  
           
        LANDSCAPE UTILITY  
           
        a. Pengetahuan asas berkaitan pemasangan penyambungan eletrik/telefon/air.  
      b. Kefahaman asas mengenai sistem pengairan dan penyiraman  
      c. Kefahaman asas sistem perparitan dan kumbahan.  
           
        KEPERLUAN ASAS KERJA UKUR  
           
        a. Pengetahuan asas berkaitan bacaan dalam pelan ukur  
           *bacaan skala  
           *simbol dalam plan  
           *simbol- simbol yang terlibat dalam pelan ukur.  
           
        TATACARA PENTADBIRAN LANDSKAP/ GARIS PANDUAN LANDSKAP/PROSEDUR KELULUSAN PELAN LANDSKAP.  
           
        a. Penyediaan carta alir proses kelulusan pelan landskap termasuk akta dan peraturan yang terlibat.  
           
        b. Garis panduan Rekabentuk Sejagat/Rekabentuk bebas halangan  
           * Kefahaman asas mengenai aspek-aspek keselamatan dalam rekabentuk dan pelaksanaan projek landskap.  
           * Prosedur ketika kecemasan.  
           * Polisi, perundangan dan garis panduan rekabentuk kemudahan OKU.  
           * Kefahaman undang-undang berkaitan landskap .  
            - Akta Perancang Bandar dan Desa  
            - TPO, Akta Kerajaan Tempatan  
            - Akta Jalan , Parit dan Saliran  
            - Kanun Tanah Negara  
            - Lain-lain yang berkaitan.  
           
        c. Undang-undang Kecil Taman  
           
        d. Garis Panduan yang berkaitan landskap  
           * Nama dan jenis.  
           * Tujuan penggunaan / fungsi / skop garis panduan yang digunakan.  
           
        PENGURUSAN PROJEK  
           
        a.Prosedur dan penyediaan dokumen tender  
           
        b.Dokumen kontrak  
           * EOT, VO, LAD, CPC,DLP, CMGD  
           
        PENYELENGGARAAN LANDSKAP  
           
        a. Penyelenggaraan Soft Landscape
           * Tujuan, jenis dan teknik pembajaan  
           * Tujuan pemangkasan  
           * Jenis peralatan penyelenggaraan.  
           * Teknik penyiraman  
           * Jadual penyelenggaraan  
           * Prosedur keselamatan semasa kerja-kerja penyelenggaraan.  
           * Jenis-jenis racun  
           * Jenis-jenis baja  
           
        b. Penyelenggaraan Landskap Kejur/TPKK (Taman Permainan Kanak-kanak)  
           * Kaedah penyelenggaraan  
           * Jadual penyelenggaraan  
           * Jenis dan penggunaan peralatan yang sesuai.  
           * Kemahiran asas berkaitan kerja-kerja penggantian semula landskap kejur/komponen TPKK  
           
        PENGURUSAN NURSERI.  
           
        a.Pendedahan awal pengurusan nurseri dengan betul dan efisyen/definisi  
        b.Bahagian-bahagian dalam nurseri/jenis-jenis nurseri.  
        c.Penghasilan stok semaian dan anak benih serta pengurusannya.  
        d.Struktur dalam nurseri ( tempat penyediaan media/tempat pembiakan)  
        d.Keselamatan nurseri (pekerja/anak pokok/baja/racun)  
           
        PENGURUSAN POKOK RENDANG.  
           
        a.Pemilihan pokok yang sesuai dalam pusat bandar.  
        b.Kaedah rekabentuk ruang penanaman  
        c.Kaedah penggantian pokok / sulaman pokok  
        d. Penyelenggaraan pokok rendang (trimmed/topping)  
           
           
        Soalan yang perlu dijawab :  
           
        Soalan     :   8 jawab 5 (esei)  
        Markah    :   100%  
        Masa       :   2 jam 30 minit  
           
        Arahan :  
           
        1. Calon dibenarkan membawa kalkulator.  
        2. Calon-calon tidak dibenarkan merujuk bahan-bahan bacaan/ rujukan semasa peperiksaan.  
           
6. KEPUTUSAN
Lulus / Kandas
7. PENGECUALIAN
Calon-calon yang telah lulus mana-mana kertas tidak perlu mengulangi kertas tersebut.
8. LANTIKAN PEMERIKSA
Pemeriksa dilantik oleh Lembaga Peperiksaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
9. BAHASA (SOALAN & JAWAPAN)
Bahasa Malaysia
10. KAEDAH PERMOHONAN
Secara dalam talian di portal idb.dbkl.gov.my
11. PUSAT PEPERIKSAAN
Pusat Peperiksaan akan ditetapkan oleh Unit Penilaian Perkhidmatan dan Kompetensi, Institut Latihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
12. KEKERAPAN PEPERIKSAAN
Peperiksaan diadakan dua (2) kali setahun.
13. TARIKH AKHIR MENGEMUKAKAN PERMOHONAN
Enam (6) minggu sebelum tarikh peperiksaan
14. BAHAN RUJUKAN

1. Teknologi bangunan

2. Garis Panduan Landskap Negara Siri 1 dan 2

3. Pengenalan Kepada Kontrak Binaan

4. Garis Panduan Sejagat (Universal Guideline oleh Jabatan Landskap Negara - Garis Panduan Laluan Jalan Kaki - Prinsip dalam Garis Panduan Sejagat

5. Dasar Landskap Negara oleh Jabatan Landskap Negara

6. Garis Panduan Pelan Pengurusan Pokok Rendang