SUKATAN PEPERIKSAAN Perkhidmatan BAGI PEMBANTU TADBIR KEWANGAN W19
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (KOD SKIM : C3232)
 
SUKATAN PEPERIKSAAN Perkhidmatan BAGI PEMBANTU TADBIR KEWANGAN W19
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR
(KOD SKIM : C3232)
1. TARIKH SUKATAN PEPERIKSAAN DILULUSKAN OLEH DBKL
01/01/2020
2. MATLAMAT SUKATAN
Membolehkan pegawai-pegawai mengetahui, memahami serta menggunakan undang-undang dan peraturan umum yang berkuat kuasa berkaitan dengan pentadbiran, kerja harian dan tanggungjawab pegawai.
3. TUJUAN PEPERIKSAAN
Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi pegawai-pegawai dalam Kumpulan Pelaksana Gred 19 yang dilantik:
i) Secara Terus: atau
ii) Melalui Peningkatan Secara Lantikan (PSL)
4. PEGAWAI YANG LAYAK MENDUDUKI PEPERIKSAAN
Semua Skim Perkhidmatan Gred 19 yang belum disahkan dalam jawatan.
5. SUKATAN

P2729 1. Perintah-Perintah Am, Arahan Perbendaharaan dan Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan
    a. Perintah Am
  Bab A   (i) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005
      A PERLANTIKAN
        1. Pelantikan mengikut skim perkhidmatan
        2. Pelantikan untuk warganegara sahaja
        3. Pelantikan semula pegawai tetap yang telah meletakkan jawatan
        4. Pelantikan semula pegawai yang telah dibersarakan atas sebab kesihatan
        5. Pelantikan semula pegawai yang telah ditamatkan perkhidmatan atau dibuang kerja
        6. Pelantikan pegawai yang sedang berkhidmat
        7. Kembali ke dalam perkhidmatan terdahulu
        8. Peminjaman pegawai
        9. Pertukaran sementara
      B PENGAMBILAN
        1. Tatacara pengambilan
        2. Maklumat perjawatan
        3. Kelulusan setaraf
        4. Permohonan daripada pegawai yang sedang berkhidmat
        5. Tawaran pelantikan oleh Suruhanjaya
        6. Pemeriksaan kesihatan dan akuan berkanun
        7. Surat setuju terima
      C TARIKH PELANTIKAN, GAJI PERMULAAN DAN PERGERAKAN GAJI TAHUNAN
        1. Tarikh pelantikan
        2. Tarikh pelantikan tetap bagi pegawai sementara
        3. Penetapan gaji permulaan
        4. Gaji permulaan bagi kes khas
        5. Pergerakan gaji tahunan
      D TEMPOH PERCUBAAN, PENGESAHAN DAN PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN
        1. Tempoh percubaan
        2. Syarat pengesahan
        3. Pelanjutan tempoh percubaan
        4. Tarikh pengesahan
        5. Kesan pelanjutan tempoh percubaan dengan denda
        6. Pemberitahuan tentang pengesahan
      E KEKANANAN
        1. Kaedah penetapan kekananan
        2. Kekananan pegawai yang kembali ke dalam skim perkhidmatan terdahulunya
        3. Kekananan pegawai yang diberikan cuti tanpa gaji
      F OPSYEN BAGI SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA DAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN
        1. Opsyen bagi Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
        2. Pemberian taraf berpencen
      G KENAIKAN PANGKAT, PEMANGKUAN DAN PENANGGUNGAN KERJA
        1. Asas kenaikan pangkat
        2. Syarat kenaikan pangkat
        3. Kenaikan pangkat pegawai yang dalam peminjaman atau pertukaran sementara
        4. Pengiklanan kekosongan jawatan kenaikan pangkat
        5. Tarikh kenaikan pangkat
        6. Penetapan gaji kenaikan pangkat
        7. Tarikh pergerakan gaji jawatan kenaikan pangkat
        8. Pemangkuan dan penanggungan kerja
        9. Elaun pemangkuan dan penanggungan kerja
      H PENAMATAN PERKHIDMATAN DAN PELETAKAN JAWATAN
        1. Penamatan perkhidmatan pegawai yang belum disahkan
        2. Penamatan perkhidmatan pegawai yang gagal disahkan
        3. Kuasa menamatkan perkhidmatan
        4. Peluang untuk menunjukkan sebab
        5. Notis penamatan perkhidmatan
        6. Notis peletakan jawatan
        7. Kuat kuasa notis peletakan jawatan
        8. Pemendekan notis peletakan jawatan
        9. Peletakan jawatan tidak perlu
      I PELANTIKAN PEGAWAI KONTRAK
        1. Pelantikan pegawai kontrak
        2. Penamatan perkhidmatan dan peletakan jawatan pegawai kontrak
      J UMUR
        1. Umur dan tarikh lahir
        2. Umur persaraan
      K PELBAGAI
        1. Kuasa Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
        2. Kecualian dan peralihan
        3. Pembatalan
         
  Bab B    (ii) Elaun Dan Bayaran Anggota Perkhidmatan Awam
      A BERTUGAS RASMI DI DALAM NEGERI
        1. Elaun Makan
        2. Elaun Harian
        3. Bayaran Sewa Hotel
        4. Elaun Gantian Tetap
        5. Elaun Bantuan Gaji Pemandu
        6. Elaun Hidup Pemandu
        7. Elaun Perjalanan Kenderaan
        8. Tambang Gantian
        9. Elaun Basikal Dan Elaun Motosikal
        10. Tambang Pengangkutan Awam
        11. Belanja Pelbagai
      B BERTUGAS RASMI DI LUAR NEGERI
        1. Elaun Makan Dan Elaun Harian
        2. Bayaran Sewa Hotel
        3. Elaun Dan Bayaran Semasa Singgah Dalam Perjalanan
        4. Elaun Gantian Tetap
        5. Belanja Pelbagai
        6. Belanja Keraian
        7. Elaun Pakaian Panas
        8. Belanja Perubatan
      C KEMUDAHAN PERJALANAN DENGAN KAPAL TERBANG
      D PENDAHULUAN DIRI
      E BAYARAN SAGUHATI PERSIDANGAN
      F ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN KERANA HADIR DI MAHKAMAH
      G ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN KERANA MENGHADIRI ISTIADAT PENGURNIAAN
      H TAMBANG PERJALANAN BAGI PENEMPATAN SELEPAS LANTIKAN
      I TUNTUTAN PERJALANAN SELEPAS WAKTU BEKERJA DAN HARI CUTI
      J TUNTUTAN PERJALANAN BAGI MENGHADIRI ACARA RASMI KERAJAAN
       
  Bab C  (iii)  Cuti
      A KELAS PEGAWAI DAN KUASA MELULUS
      B CUTI YANG DIBERI KERANA PERKHIDMATAN
      C JENIS CUTI KERANA PERKHIDMATAN
        1. CUTI REHAT
        i. Cuti Rehat
        ii. Kadar Cuti Rehat
        iii. Cuti rehat tiada genap setahun perkhidmatan
        iv. Pegawai akan bersara
        v. Membawa kehadapan cuti yang tidak dapat diambil
        vi. Pengumpulan luar biasa cuti rehat
        CUTI SEPARUH GAJI
        i. Cuti separuh gaji atas sebab kesihatan sahaja
        CUTI TANPA GAJI
        i. Ketua Jabatan meluluskan cuti tanpa gaji
        CUTI-CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN
        i. Sijil sakit perlu untuk mendapat cuti sakit
        ii. Jenis cuti atas sebab-sebab perubatan
        CUTI SAKIT
        i.. Maksimum cuti sakit
        ii. Cuti sakit lebih 45 hari setahun
        iii. Sakit semasa bercuti rehat di Malaysia
        iv. Sakti semasa bercuti rehat di luar Malaysia
        v. Sakti semasa cuti separuh gaji/tanpa gaji
        CUTI SAKIT LANJUTAN
        i. Masa berehat tidak lebih 3 bulan
        CUTI PEMULIHAN DAN CUTI KUARANTIN
        i. Cuti pemulihan
        ii. Cuti kuarantin
        CUTI BERSALIN
        CUTI KECEDERAAN
        i. Cuti kecederaan
        ii. Kuasa tertentu meluluskan cuti kecederaan
        iii. Cuti kesederaan dibawah Ordinan Pampasan Orang Kerja
        CUTI TIBI, KUSTA DAN BARAH
        i. Rawatan percuma bagi tibi, kusta dan barah
        ii. Cuti tibi, kusta dan barah
        iii. Penyakit berbalik
        iv. Pegawai mendapat penyakit diluar Malaysia 
        CUTI HAJI
        i. Cuti haji sekali sahaja
        ii. Syarat-syarat cuti
        CUTI KERANA BERKURSUS
        i. Cuti berkursus
        ii. Cuti akademi menghapuskan cuti rehat
        iii. Cuti rehat selepas berkursus lebih 12 bulan
        CUTI TANPA REKOD
        i. Cuti gantian
        ii. Cuti latihan pasukan sukarela
        iii. Cuti menghadiri latihan atau khemah tahunan pertubuhan/persatuan
        iv. Cuti menghadiri latihan syarikat kerjasama
        v. Cuti untuk masuk peperiksaan
        vi. Cuti menghadiri mesyuarat persatuan ikhtisas
        vii. Cuti mengambil bahagian dalam olahraga/sukan
        viii. Cuti tugas khas perubatan.
         
  Bab E   (iv) Perintah Tetap Penyewaan Kuarters Datuk Bandar Kuala Lumpur Tahun 2017
      A KUARTERS
        1. Penyewaan Kuarters
      B PERMOHONAN KUARTERS
        1. Cara Memohon Kuarters
        2. Proses Permohonan dan Keputusan Jawatankuasa Penyewaan Kuarters
        3. Kelayakan Memohon
        4. Pemilihan Penyewa
        5. Syarat Tawaran Menduduki Kuarters
      C PERATURAN DAN SYARAT PENYEWAN KUARTERS
        1. Tempoh Maksimum Penyewaan 
        2. Tanggungjawab Beralih Kepada Penyewa
      D SEWAAN DAN LAIN-LAIN BAYARAN
        1. Sewaan Kuarters dan Perabot
        2. Bayaran Deposit Kuarters
        3. Bayaran Deposit Utiliti
        4. Perkhidmatan Satelit Berbayar dan Telekomunikasi
        5. Tarikh Kuatkuasa Pembayaran Sewa
        6. Sewa Kuarters Bagi Penyewa Mengambil Cuti Dibawah Perintah Am Bab C
        7. Sewa Kuarters Penyewa Yang Akan Bersara
        8. Sewa Kuarters Penyewa Yang Meninggal Dunia
      E TANGGUNGJAWAB PENYEWA KUARTERS
        1. Pematuhan Perintah Tetap
        2. Pengubahsuaian
        3. Penyelenggaraan
        4. Larangan Sublet
        5. Penyalahgunaan Kuarters
        6. Larangan Pemeliharaan Binatang atau Ternakan
        7. Gangguan Ketenteraman Kawasan
        8. Menyenggara dan Menjaga Kebersihan Kawasan
        9. Larangan Mengubah, Merosak dan Menanam Tanaman atau Pokok
        10. Meletak Kenderaan Persendirian
        11. Sewaan dan Bayaran Lain
        12. Memelihara Kemudahan Peralatan atau Perabot Yang Disediakan Di Kuarters
      F PROSEDUR MENGOSONGKAN KUARTERS
        1. Permohonan Untuk Keluar Kuarters
        2. Penyerahan Kuarters Kepada Datuk Bandar
        3. Pemeriksaan Akhir Keluar Kuarters
        4. Pengosongan Kuarters Untuk Penyenggaraan
        5. Hak Datuk Bandar atau Pegawai Kuarters Memberi Arahan Untuk Mengosongkan Kuarters 
        6. Membatalkan Perjanjian Penyewaan Disebabkan Kegagalan Menduduki Kuarters
        7. Mengosongkan Kuarters Kerana Persaraan
        8. Berhenti Kerja atau Penamatan Perkhidmatan Akibat Tindakan tatatertib 
        9. Penyewa Meninggal Dunia
      G TANGGUNGJAWAB PEGAWAI KUARTERS DAN DATUK BANDAR
        1. Hak Memasuki dan memeriksa Kuarters
        2. Menyediakan Rekod Daftar Kuarters
        3 Penyelenggaraan
      H AM
        1. Keingkaran Mematuhi Perintah Tetap
        2. Memalsukan Maklumat
        3. Kehilangan Kunci Kuarters
        4. Menukar Kuarters
        5. Denda
        6. Notis
        7. Peraturan, Polisi dan Undang-Undang Lain
        8. Kuasa Datuk Bandar
        9. Kuatkuasa
         
  Bab F    (v) Perubatan
      A RAWATAN PERUBATAN UNTUK PEGAWAI-PEGAWAI
        1. Rawatan Percuma Di Hospital/Klinik Pesakit Luar
        2. Rawatan Di Hospital Yang Berhampiran
        3. Rawatan Prevet Bayar Sendiri
        4. Bayaran Bersalin Bukan Di Hospital
        5. Pegawai Perlu Mendapat Sijil Sakit
        6. Rawatan Di Luar Negeri
        6. Kemudahan Yang Sama Bagi Pesara/Keluarga
        7. Kemudahan Rawatan Untuk Keluarga Pegawai Selepas Kematiannya
      B LEMBAGA PERUBATAN
        1. Ahli-ahli Lembaga Perubatan
        2. Bila Lembaga Boleh Dipanggil
        3. Laporan Lembaga
      C BAYARAN WAD
        1. Bayaran Wad
        2. Pengiraan Bayaran Wad
        3. Pegawai Masuk Wad Kelas Tinggi/Kelas Rendah
        4. Murid-murid Sekolah Percuma
        5. Surat Pengesahan Diri Dan Pengakuan Pegawai
        6. Pembayaran Bil : Ketua Jabatan Memotong Gaji
      D PELBAGAI
        1. Kemudahan Percuma Selepas Bersara
        2. Tiada Kemudahan Percuma Kepada Keluarga
        3. Pemeriksaan Kesihatan Untuk Bekerja Dengan Kerajaan
        4. Pemeriksaan Kesihatan Pegawai Untuk Berkursus
        5. Pemeriksaan Kesihatan Untuk Bekerja Untuk Belajar
        6. Rawatan Percuma Untuk Pelatih
        7. Syarat-syarat Mendapatkan Rawatan
        8. Mesti Hadir di Hospital Bila Diarah
        9. Surat Ubat
        10. Penggunaan Ambulans
         
  Bab G   (vi) Waktu Bekerja dan Lebih masa
      A. WAKTU BEKERJA PEJABAT
        1.Waktu bekerja biasa
        2. Rahat Makan
        3. Menunaikan sembahyang Jumaat
        4.Mengadakan waktu kerja yang berlainan
        5.Mematuhi waktu kerja
      B WAKTU BEKERJA BUKAN PEJABAT
        1. Kerja sehari biasa
        2. Kerja seminggu
        3. Hari mingguan mengikut agama
        4. Rehat makan
        5. Menunaikan sembahyang Jumaat
      C LEBIH MASA
        1. Keadaan Yang Membolehkan Kerja Lebih Masa
        2. Peraturan Dan Kelayakan Tuntutan
        3. Peraturan Dan Kelayakan Tuntutan Bagi Pemandu
        4. Had Tuntutan Bayaran Lebih Masa
        5. Kadar Bayaran Lebih Masa
        6. Dokumen Sokongan Tuntutan Bayaran Lebih Masa (BLM)
        7. Tempoh Penghantaran Tuntutan
        8. Penolakan Tuntutan Bayaran Lebih Masa
        9. Peranan Ketua Jabatan
        10. Tuntutan Melebihi Peruntukan Jabatan
      D PELBAGAI
         
      TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN
      BAB  A - Penerimaan
      BAB B - Merekod Stok
      BAB C- Penyimpanan
      BAB D - Pengeluaran
      BAB E - Pemeriksaan
      BAB F - Keselamatan dan Kebersihan
      BAB G - Pelupusan
         
  2. Panduan Pengurusan Pejabat, Arahan Keselamatan, Dan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam
    a. Panduan Pengurusan Pejabat
      (i) Bahagian I  - Pengurusan Am Pejabat  
      (ii) Bahagian II - Pentadbiran Sumber Manusia
      (iii) Bahagian III - Keperibadian dan Keterampilan
      (iv) Bahagian IV - Pengurusan Perhubungan Pelanggan
      (v) Bahagian V - Sistem Penyampaian Perkhidmatan
      (vi) Bahagian VI - Urusan Surat Kerajaan
      (vii) Bahagian VII - Pengurusan Fail
      (viii) Bahagian VIII - Penyelenggaraan, Pemeliharaan dan Pelupusan Rekod Awam
      (ix) Bahagian IX - Pengurusan Komunikasi dan Teknologi Maklumat
      (ixx) Bahagian X - Inventori dan Bekalan Pejabat
         
    b. Arahan Keselamatan (Semakan dan Pindaan 2017)
      i.  Bab 2 - DASAR PERLINDUNGAN KESELAMATAN ANCAMAN
        1. Kerangka keselamatan
        2. Prinsip-prinsip
        3. Tadbir Urus  
        4. Pengurusan Risiko 
        5. Pematuhan
      ii. Bab 3 - KESELAMATAN FIZIKAL
        1. Kawasan Terperingkat
        2. Kawasan Larangan /Tempat Larangan
        3. Langkah keselamatan Fizikal
        4. Keselamatan Bangunan
        5. Perkhidmatan Pengawalan Keselamatan
        6. Pas Keselamatan, Kad pengenalan , Kad kuasa dan Kad perlantikan
        7. Kelengkapan dan bahan rasmi yang mempunyai ciri keselamatan
        8. Kawalan Kunci Keselamatan
        9. Kawalan Mesin Penyalin
        10. Kawalan Pusat Data
        11. Langkah Keselamatan semasa persidangan, pameran, pertunjukan, latihan atau tayangan multimedia
        12. Perkataan kod
      iii. Bab 4 - KESELAMATAN RAHSIA RASMI
        1. Pengurusan Rahsia Rasmi
        2. Pengelasan
        3. Peringkat Keselamatan ( Rahsia Besar, Rahsia, Sulit, Terhad)
        4. Pengelasan Semula
        5. Perubahan Peringkat Keselamatan
        6. Tanda Keselamatan
        7. Penyimpanan Rahsia Rasmi
        8. Penghantaran Rahsia Rasmi
        9. Membawa Rahsia Rasmi ke luar pejabat
        10. Pelepasan Rahsia Rasmi
        11. Pemusnahan Rahsia Rasmi
        12. Kehilangan Rahsia Rasmi
        13. Dokumen Geospatial Terperingkat
      iv. Bab 5 - KESELAMATAN RAHSIA RASMI DALAM PERSEKITARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)
        1. Pengurusan Rahsia Rasmi dalam Persekitaran ICT
        2. Pengelasan Rahsia Rasmi dalam Persekitaran ICT
        3. Pengelasan Semula Rahsia Rasmi dalam Persekitaran ICT
        4. Peringkat Keselamatan dalam Persekitaran ICT
        5. Pengendalian Maklumat dalam Persekitaran ICT
        6. Kehilangan dan Kebocoran Rahsia Rasmi dalam Persekitaran ICT
        7. Pengarkiban Maklumat Rahsia Rasmi  dalam Persekitaran ICT
        8. Pemusnahan Rahsia Rasmi dalam Persekitaran ICT
      v. Bab 6 - KESELAMATAN PERIBADI
        1. Undang-undang
        2. Tapis Keselamatan
        3. Pendidikan Keselamatan Perlindungan
        4. Pelanggaran Keselamatan
      vi. Bab 7 - PENGURUSAN KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN
        1. Kepentingan 
        2. Pelaksanaan 
         
    c Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA)
        1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 4 Tahun 1991
       
 Garis Panduan Mengenai Strategi-Strategi Peningkatan Kualiti dalam Perkhidmatan Awam
       
2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 6 Tahun 1991
       
Panduan Mengenai Peningkatan Produktiviti dalam Perkhidmatan Awam
       
3. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 9 Tahun 1991
       
Panduan Mengenai Pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia
       
4. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 1992
       
Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) bagi Perkhidmatan Awam
       
5. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 1992
       
Garis Panduan Perancangan dan Penyediaan Projek Pembangunan
       
6. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 1999
       
Garis Panduan Pelaksanaan Penandaarasan dalam Perkhidmatan Awam
       
7. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2002
       
Garis Panduan Semakan Semula Prosedur dan Proses Kerja di Agensi Kerajaan
       
8. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 2002
       
Garis Panduan Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Anggota Perkhidmatan Awam
       
9. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003
       
Garis Panduan Mengenai  Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik  di Agensi-Agensi Kerajaan
       
10. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 2005
       
Garis Panduan Bagi Mewujudkan Petunjuk-Petunjuk Prestasi utama atau Key Performance Indicators (KPI) dan Melaksanakan Pengukuran Prestasi di Agensi Kerajaan
       
11. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2006
       
Garis Panduan Bagi Melaksanakan Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam
       
12. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2008
       
Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan
       
13. Pekeliling kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 2008
       
Panduan Menambah Baik Penyampaian Perkhidmatan Menerusi Penggunaan Kios Di Agensi-Agensi Kerajaan
       
14. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 3 Tahun 2008
       
Panduan Menambah Baik Sistem Penyampaian Perkhidmatan Kerajaan Menerusi Perkhidmatan Pesanan Ringkas (SMS)
       
15. Panduan Mengenai Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) (1 November 2009)
       
16. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2009
       
Penambahbaikan Proses Pengurusan Aduan Awam
       
17. Panduan Pelaksanaan MS ISO 9001:2008 Dalam Sektor Awam Tahun 2010
       
18. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 2015
       
Pengurusan Laman web Agensi Sektor Awam
       
19. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2015
       
Panduan Merakyatkan Perkhidmatan Awam
       
20. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 4 Tahun 2018
       
myPortfolio: Panduan Kerja Sektor Awam
         
  3. Organisasi, Perancangan Dan Kaedah/Peraturan DBKL
      a. Fungsi DBKL
      b. Pelan Struktur Kuala Lumpur (PSKL)
      c. Pelan Strategik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (PSDBKL)
      d. Kaedah-Kaedah Pegawai DBKL  (Kelakuan dan Tatatertib 1989) 
      i. KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI DBKL (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1989
        1. Bahagian I (Permulaan - Kaedah 1 - 22)
        2. Bahagian II (Prosedur Tatatertib - Kaedah 23- 31
        3. Bahagian III (Peruntukan-Peruntukan Khas - Kaedah 32 - 34)
        4. Bahagian IV (Hukuman - Kaedah 35 - 42)
        5. Bahagian V (Pelbagai - Kaedah 43 - 49)
      e. Kaedah-kaedah Pegawai  Penguatkuasa DBKL  (Kelakuan dan Tatatertib 1992) 
      i. KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI PENGUATKUASA DBKL (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1992 
        1. Bahagian I (Permulaan - Kaedah 1 - 3)
        2. Bahagian II (Tatakelakuan - Kaedah 4 - 22
        3. Bahagian III (Prosedur Tatatertib - Kaedah 23 - 31)
        4. Bahagian IV (Peruntukan-Peruntukan Khas - Kaedah 32 - 34
        5. Bahagian V (Hukuman - Kaedah 35 - 42)
        6. Bahagian VI (Kesalahan-Kesalahan Lain - Kaedah 43)
        7. Bahagian VII (Pelbagai - Kaedah 44 - 53)
         
      f. Pelan Antirasuah Nasional (NACP) 2019 - 2023 
        1. Isu dan cabaran
        2. Penilaian risiko dan bidang-bidang berisiko
        3. Senario antirasuah tahun 2030 
        4. Keperluan kepada kerangka nasional
        5. Kerangka Pelan Antirasuah Nasional (NACP)
        6. Analisis ke atas maklumat rasuah di Malaysia
        7. Keutamaan strategi dan inisiatif
        8. Mekanisme pelaksanaan 
        9. Kerangka pelaksanaan NACP
        10. Koordinasi pemantauan dan penilaian NACP
        11. Mekanisme penyelarasan, pemantauan dan penilaian
         
      g. Perintah Tetap Pengurusan Perolehan dan Pentadbiran Kontrak Datuk Bandar Kuala Lumpur Tahun 2015
      i. PUNCA KUASA
      ii. KATEGORI PEROLEHAN
        1. Kerja
        2. Bekalan
        3. Perkhidmatan
      iii. KAJIAN PASARAN DAN PENGGUNAAN BAHAN-BAHAN BARANGAN DAN PERKHIDMATAN TEMPATAN
      iv. LARANGAN PECAH KECIL
      v. INTEGRITI PACT
      vi. PENYEDIAAN SPESIFIKASI
      vii. KAEDAH PEROLEHAN 
        1. Kontrak Pusat
        2. Penggunaan Kontrak Jabatan / Agensi Lain
        3. Pembelian / Perolehan Terus Bagi Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan
        4. Lantikan Terus Bagi Perolehan Kerja
        5. Kerja-kerja Requisition
        6. Sebutharga
        7. Tender
      viii. PERKHIDMATAN PERUNDING
        1. Kaedah dah Had Nilai Pelantikan 
      ix. TENDER SECARA RUNDINGAN TERUS
        1. Kuasa Melulus
      x. TENDER SECARA REKA DAN BINA
        1. Definasi / Takrifan
      xi.  Perolehan Darurat
      xii. HAD NILAI DAN PIHAK BERKUASA MELULUS PEROLEHAN
        1. Jawatankuasa Penyediaan Spesifikasi
        2. Jawatankuasa Pembuka Peti
        3. Jawatankuasa Penilaian Tawaran
        4. Jawatankuasa Rundingan Harga
        5. Jawatankuasa Sebutharga
        6. Lembaga Perolehan
        7. Jawatankuasa Penilaian Perkhidmatan Perunding
        8. Jawatankuasa Kecil Penilaian Perkhidmatan Perunding
        9. Arahan Perubahan dan Lanjutan Masa Perkhidmatan Perunding
      xiii. GARIS PANDUAN TUGASAN KE LUAR NEGARA
        1. Jenis Tugasan
        2. Kuasa Melulus 
        3. Syarat Umum
      xiv. PEGAWAI PENGUASA
        1. Definasi
        2. Peranan dan Tanggungjawab
      xv. PENTADBIRAN KONTRAK
        1. Kontrak Formal
        2. Bon Pelaksanaan
        3. Bayaran Pendahuluan
        4. Bayaran Kemajuan bagi Kontrak Kerja
        5. Perubahan dan Perlanjutan Tempoh Untuk Kontrak Bekalan dan Perkhidmatan
        6. Arahan Perubahan dan Lanjutan Masa Kontrak Kerja
        7. Tempoh Tanggungan Kecacatan Kontrak Kerja
        8. Penutupan Akaun bagi Kontrak Kerja
      xvi. PROJEK SAKIT
        1. Definasi
        2. Jawatankuasa Projek Sakit
      xvii. PENAMATAN KONTRAK (MUTUAL TERMINATION)
      xviii. TINDAKAN TATATERTIB KE ATAS SYARIKAT DAN FIRMA PERUNDING
      xix. TATACARA PEROLEHAN BAGI PENGANJURAN MAJLIS / ACARA RASMI DATUK BANDAR DAN JAMUAN KERAIAN RASMI DATUK BANDAR 
        1. Kaedah dan nilai perolehan
        2. Syarat-Syarat
      xx. PEROLEHAN BEKALAN SURATKHABAR DAN MAJALAH TEMPATAN SECARA PEMBELIAN TERUS 
         
      h. Perintah Tetap Aset Alih Datuk Bandar Kuala Lumpur  (Pindaan 2016) 
      i. Bab A - Pendahuluan
      ii. Bab B - Penerimaan
      iii. Bab C - Pendaftaran
      iv. Bab D - Penyelenggaraan 
      v. Bab E - Pelupusan 
      vi. Bab F -  Kehilangan dan hapus kira
         
  Soalan yang perlu dijawab :-
  Soalan    :   50 (Objektif)
  Markah   :   100%
  Masa      :   1 Jam 30 minit
         
       
         
  Arahan :    
         
  *  calon-calon tidak dibenarkan merujuk kepada mana-mana bahan bacaan semasa peperiksaan.
   

 

6. KEPUTUSAN
Lulus / Gagal
7. PENGECUALIAN
Calon-calon yang telah lulus mana-mana kertas tidak perlu mengulangi kertas tersebut.
8. LANTIKAN PEMERIKSA
Pemeriksa dilantik oleh Panel Peperiksaan, DBKL
9. BAHASA (SOALAN & JAWAPAN)
Bahasa Malaysia
10. KAEDAH PERMOHONAN
Secara dalam talian di portal idb.dbkl.gov.my
11. PUSAT PEPERIKSAAN
Pusat Peperiksaan akan ditetapkan oleh Unit Penilaian Perkhidmatan dan Kompetensi, Institut Latihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
12. KEKERAPAN PEPERIKSAAN
Peperiksaan diadakan dua (2) kali setahun.
13. TARIKH AKHIR MENGEMUKAKAN PERMOHONAN
Enam (6) minggu sebelum tarikh peperiksaan
14. BAHAN RUJUKAN

1. Perintah-Perintah Am, Arahan Perbendaharaan, Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan, Panduan Pengurusan Pejabat, Arahan Keselamatan, Dan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam.

2. Pekeliling Perkhidmatan, Surat Pekeliling Perkhidmatan, Perintah-perintah dan Arahan-arahan lain yang berkaitan yang dikeluarkan semasa ke semas