SUKATAN PEPERIKSAAN Perkhidmatan BAGI PENOLONG JURUUKUR J29 /JA29
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (KOD SKIM : B2261)
 
SUKATAN PEPERIKSAAN Perkhidmatan BAGI PENOLONG JURUUKUR J29 /JA29
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR
(KOD SKIM : B2261)
1. TARIKH SUKATAN PEPERIKSAAN DILULUSKAN OLEH DBKL
01/01/2020
2. MATLAMAT SUKATAN
Menguji kefahaman dan pengetahuan Penolong Juruukur JA29 dalam bidang berkaitan.
3. TUJUAN PEPERIKSAAN
Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi pegawai-pegawai dalam Kumpulan Pelaksana Gred 29 yang dilantik:
i) Secara Terus
4. PEGAWAI YANG LAYAK MENDUDUKI PEPERIKSAAN
Penolong Juruukur JA29 yang belum disahkan dalam jawatan.
5. SUKATAN

KOD SKIM / SUBJEK     KERTAS II - SUBJEK JABATAN PENOLONG JURUKUR JA29  
       
B2261 / PT261   BAHAGIAN 1 (ILMU UKUR):  
    1.   GIS  
           a.     Pendigitan data              
                   i. Komponen perkakasan dan perisian  
                   ii. Kaedah dan tatacara pendigitan data              
           b.Sistem Koordinat  
                   i.  Jenis-jenis sistem koordinat  
                   ii. Jenis-jenis unjuran  
                   iii. Kaedah dan tatacara penukaran koordinat dan transformasi datum                          
           c.Data dan maklumat     
                   i. Model dan format data geospatial    
                   ii. Kaedah dan struktur persembahan data  
                   iii. Model data dan perhubungannya  
                   iv. Geometri dan topologi model data  
                   v. Perhubungan topologi dengan objek spatial  
                   vi. Kelebihan dan kekurangan model data  
                   vii.  Kualiti data dan sumber ralat  
       
    2.     Kejuruteraan Geomatik  
         a.     Kaedah kalibrasi peralatan ukur  
         b.     Tatacara pengukuran menggunakan peralatan ukur Total Station dan GNSS atau peralatan  
                    ukur lain  
         c.     Hitungan dan pelarasan  
         d.     Pengurusan Data Digital & Format Piawai Pelan Ukur  
         e.     Monitoring survey  
         f.      Upah ukur  
         g.     Pelan Pra Hitungan  
         h.     Ukur aras  
                      i. Konsep asas ukur aras  
                      ii. Kaedah ujian dan pelarasan alat aras  
                      iii. Tatacara cerapan  
                      iv. Hitungan dan pelarasan  
                      v. Punca selisih ukur aras             
       
    3.     Pengesanan Dan Pengukuran Pepasangan Utiliti Bawah Tanah  
           a. Kaedah kerja pemetaan utiliti di lapangan yang merangkumi perkara berikut :  
                   i. Pengesanan pepasangan utiliti bawah tanah menggunakan peralatan Ground Penetrating  
                      Radar (GPR) atau Pipe Cable Locator (PCL)  
                   ii. Penandaan maklumat pengesanan          
                   iii. Ukuran penentududukan jajaran pepasangan utiliti bawah tanah yang telah dikesan   
                      menggunakan sama ada kaedah Total Station atau Sistem   Navigasi Satellit Sejagat  
                      (GNSS) atau kaedah lain yang digunapakai  
            b.  Penghasilan Pelan Utiliti Bawah Tanah  
       
    BAHAGIAN 2 (PERUNDANGAN) :  
    4.    Kanun Tanah Negara 1965  
    1. Seksyen 5 - Tafsiran  
    2. Seksyen 10 - Atur cara prosedur dan lain-lain Jabatan Ukur dan Pemetaan  
    3. Seksyen 11 - Kawasan pentadbiran  
    4. Seksyen 40 - Harta dalam bentuk tanah Kerajaan, galian dan bahan batuan  
    5. Seksyen 41 - Kuasa pelupusan Pihak Berkuasa Negeri dan hak perkembalian dan lain-lain  
    6. Seksyen 42 - Kuasa pelupusan  
    7. Seksyen 43 - Orang-orang dan badan-badan kepada siapa tanah boleh dilupuskan  
    8. Seksyen 44 - Keluasan pelupusan: am  
    9. Seksyen 45 - Keluasan pelupusan : galian, bahan batuan dan hasil dari hutan  
    10.Seksyen 47 - Bangunan akan diletakhakkan kepada Pihak Berkuasa Negeri atas perkembalian  dan lain-lain  
    11. Seksyen 49 - Kesan maraan atau munduran laut, dan lain-Lain  
    12. Seksyen 51 - Pengelasan tanah  
    13. Seksyen 52 - Kategori-kategori penggunaan tanah dan pemakaiannya kepada tanah-tanah yang diberi milik di bawah Akta ini.  
    14. Seksyen 62 - Kuasa perizaban tanah Kerajaan  
    15. Seksyen 63 - Kuasa untuk memajakkan tanah rizab  
    16. Seksyen 64 - Pembatalan perizaban  
    17. Seksyen 65 - Kuasa melesenkan pendudukan sementara tanah Kerajaan, tanah lombong dan tanah rizab  
    18. Seksyen 66 - Pengeluaran lesen-lesen pendudukan sementara  
    19. Seksyen 67 - Jangka masa, syarat-syarat dan lain-lain dan bentuk lesen-lesen pendudukan sementara  
    20. Seksyen 70 - Kuasa untuk membenarkan pencabutan dan pemindahan bahan batuan  
    21. Seksyen 71 - Pengeluaran permit  
    22. Seksyen 75A - Kuasa untuk membenarkan penggunaan ruang udara atas tanah kerajaan atau tanah rizab bawah hakmilik muktamad  
    23. Seksyen 92 - Ketakbolehsangkalan hakmilik muktamad dan hak-hak urusniaga dan lain-lain  
    24. Seksyen 114 - Syarat-syarat tersirat yang menyentuh semua tanah berimilik  
    25. Seksyen 124A - Permohonan secara serentak untuk pecah sempadan dan di bawah seksyen 124(1) berkenaan dengan bahagian-bahagian pecah-sempadan yang dicadangkan  
    26. Seksyen 135 - Kuasa tuanpunya untuk memecah sempadan dengan kelulusan Pengarah Negeri atau Pentadbir Tanah  
    27. Seksyen 135 - Kuasa tuanpunya untuk memecah bahagi dengan kelulusan Pengarah Negeri, Pentadbir Tanah atau Pihak Berkuasa Negeri  
    28. Seksyen 141A - Permohonan untuk pecah-bahagi oleh mana-mana tuan punya bersama  
    29. Seksyen 146 - Kuasa tuanpuanya untuk menyatukan lot dampingan dengan kelulusan Pengarah Negeri atau Pentadbir Tanah  
    30. Seksyen 396 - Cara menjalankan pengukuran  
    31. Seksyen 400A - Ukur tanpa kebenaran  
       
    5.     Akta Pengambilan Tanah 1960         
    1. Seksyen 3 - Tujuan dan tatacara pengambilan tanah  
    2. Seksyen 5 - Kuasa untuk masuk dan mengukur  
    3. Seksyen 7 - Penyediaan pelan dan senarai-senarai tanah     
    4. Seksyen 8 - Pengisytiharan bahawa tanah dikehendaki bagi maksud awam  
    5. Seksyen 9 - Tanah hendaklah ditandakan dan notis dicatat dalam daftar  
    6. Seksyen 19 - Kuasa mengambil milik dalam keadaan terdesak  
    7. Seksyen 22 - Milikan formal  
    8. Seksyen 25 - Menyemak cukai dan mengukur semula jika sebahagian daripada lot diambil  
    9. Seksyen 26 - Hakmilik sambungan  
    10. Seksyen 29 - Pembayaran pampasan atau deposit kepada mahkamah  
    11. Seksyen 47 - Award hendaklah secara bertulis  
    12. Seksyen 48 - Pentadbir Tanah boleh dikehendaki membayar caj bayaran lewat  
       
    6.     Peraturan Ukur Kadaster 2009  
    a. Datum ukuran  
    b. Sistem unjuran koordinat  
    c. Jenis-jenis tanda sempadan  
    d. Tikian yang dibenarkan  
    e. Kaedah kutipan data dan pengukuran  
    f. Ujian peralatan ukur Total Station atau Global Navigation Satellite System (GNSS) atau peralatan ukur yang lain  
    g. Tatacara pengukuran menggunakan peralatan ukur Total Station dan GNSS atau peralatan ukur yang lain  
    h. Tatacara penentuan azimut dengan cerapan matahari  
    i. Had penerimaan perbezaan keluasan  
    j. Had anjakan koordinat yang dibenarkan  
    k. Kaedah kalibrasi peralatan ukur  
       
    Soalan yang perlu dijawab :  
       
    Soalan     :   8 jawab 5 (Esei) - Pilih 3 soalan dari Bahagian 1 DAN  
                                                 Pilih 2 soalan dari Bahagian 2  
    Markah    :   100%  
    Masa       :   2 Jam 30 Minit  
       
    Arahan :  
       
    Calon-calon tidak dibenarkan merujuk bahan-bahan bacaan / rujukan semasa peperiksaan KECUALI buku Akta Kanun Tanah Negara 1965, Akta Pengambilan Tanah 1960 & Jadual Fee Ukur Kejuruteraan 2001  
6. KEPUTUSAN
Lulus / Kandas
7. PENGECUALIAN
Calon-calon yang telah lulus mana-mana kertas tidak perlu mengulangi kertas tersebut.
8. LANTIKAN PEMERIKSA
Pemeriksa dilantik oleh Lembaga Peperiksaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
9. BAHASA (SOALAN & JAWAPAN)
Bahasa Malaysia
10. KAEDAH PERMOHONAN
Secara dalam talian di portal idb.dbkl.gov.my
11. PUSAT PEPERIKSAAN
Pusat Peperiksaan akan ditetapkan oleh Unit Penilaian Perkhidmatan dan Kompetensi, Institut Latihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
12. KEKERAPAN PEPERIKSAAN
Peperiksaan diadakan dua (2) kali setahun.
13. TARIKH AKHIR MENGEMUKAKAN PERMOHONAN
Enam (6) minggu sebelum tarikh peperiksaan
14. BAHAN RUJUKAN

1.   Kanun Tanah Negara 1965 (Pindaan 2016)

2.   Akta Pengambilan Tanah (Pindaan 2016)

3.   Peraturan Ukur Kadaster 2009

4.   Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan (KPUP) berkaitan dengan semua aspek ukuran kadaster, pengesanan utiliti bawah tanah

5.   Jadual Fee Ukur Kejuruteraan 2001

6.   Garis panduan mengenai pemetaan utiliti bawah tanah- PKPUP Bil 1/2006

7.   Ilmu Ukur Untuk Jurutera, Universiti Teknologi Malaysia

8.  Garis Panduan Mengenai Ujian Alat Sistem Penentududukan Sejagat - PKPUP Bil 1/2008

9.  Garis Panduan Mengenai Sistem Rujukan Koordinat didalam penggunaan GNSS - PKPUP Bil 1/2009

10. Suka GIS, Spatial Infotech