SUKATAN PEPERIKSAAN Perkhidmatan BAGI PENOLONG JURUUKUR BAHAN J29/JA29
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (KOD SKIM : B2271)
 
SUKATAN PEPERIKSAAN Perkhidmatan BAGI PENOLONG JURUUKUR BAHAN J29/JA29
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR
(KOD SKIM : B2271)
1. TARIKH SUKATAN PEPERIKSAAN DILULUSKAN OLEH DBKL
01/01/2020
2. MATLAMAT SUKATAN
Menguji kefahaman dan pengetahuan Penolong Juruukur Bahan J29 dalam bidang berkaitan.
3. TUJUAN PEPERIKSAAN
Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi pegawai-pegawai dalam Kumpulan Pelaksana Gred 29 yang dilantik:
i) Secara Terus
4. PEGAWAI YANG LAYAK MENDUDUKI PEPERIKSAAN
Penolong Juruukur Bahan J29 yang belum disahkan dalam jawatan.
5. SUKATAN

KOD SKIM / SUBJEK     KERTAS II - SUBJEK JABATAN PENOLONG JURUUKUR BAHAN J29
       
B2271 / PB271   1.0 PENGURUSAN KONTRAK
           (Tatacara pengurusan kontrak adalah selaras dengan Perintah Tetap Datuk Bandar, Arahan-
            arahan Perbendaharaan, Surat-surat Pekeliling, dokumen-dokumen perundangan yang berkaitan
            dan keperluan MS ISO 9001:2015)
       
        1.1 Am
       
           1.1.1 Jenis-Jenis Tender
                   i) Tender Bekalan  
                   ii) Tender Kerja
                   iii) Tender Perkhidmatan Kerja
                   iv)  Tender Perkhidmatan Perunding
           
           1.1.2 Kaedah-kaedah Perolehan
                   i) Tender
                   ii)  Sebutharga
                   iii) Kerja Undi
                   iv) Kerja Kecemasan dan pembelian darurat
                   v) Pembelian runcit
                       
           1.1.3 Jenis-jenis Kontrak
                   i) Berdasarkan senarai kuantiti (BQ)
                   ii) Berdasarkan lukisan dan spesifikasi (lump sum)
                   iii) Reka dan bina (design and build)
                   iv)  Kontrak Berpenggal
               
        1.2 PRA KONTRAK
       
           1.2.1 Penyediaan anggaran kos projek
                   i) Proses Penyediaan anggaran kos, penyediaan 'Preliminary Detailed Abstracts' (PDA)
                   ii) Penyediaan Dokumen/Borang berkaitan
             
           1.2.2 Proses-proses Perolehan
                   i) Penyediaan dokumen tawaran kerja, perkhidmatan, bekalan & perunding
                   ii) Iklan dan tutup tender.
                   iii) Penilaian dan laporan tender.
                   iv) Mesyuarat Lembaga Perolehan.       
                   v) Penyediaan Surat Setujuterima Tender.
                   vi) Penyediaan Surat Arahan Mula Kerja.   
       
        1.3 PASCA KONTRAK
       
           1.3.1 Proses Penyediaan Dokumen Kontrak
                   i) Pelarasan Kadar Harga
                   ii) Dokumen-dokumen wajib bagi menyediakan dokumen kontrak
                   iii) Penyediaan "Äs Tendered Details Abstract".
       
           1.3.2 Penyediaan bayaran di bawah syarat-syarat kontrak:
                   i) Bayaran wang pendahuluan.
                      a) Proses permohanan dan kelulusan bayaran wang pendahuluan
                      b) Penyediaan dokumen/borang berkaitan.
                
                  ii) Bayaran interim (kontraktor utama/sub kontraktor/pembekal/perunding)
                       a) Proses penyediaan bayaran interim.
                       b) Penyediaan dokumen/borang berkaitan.
                       c) Pelarasan wang kos prima, wang peruntukan sementara dan kuantiti sementara dan
                           penyediaan pelarasan harga kontrak
       
           1.3.3 Penyediaan Arahan Perubahan
                   i) Proses permohanan dan kelulusan arahan perubahan.  
                   ii) Penyediaan dokumen/borang berkaitan.
       
           1.3.4 Kelewatan penyiapan kerja:
                   i) Penyediaan Sijil Tak Siap Kerja.
                   ii) Pengiraan Gantirugi Tertentu Dan Ditetapkan (LAD)
                   iii) Permohonan lanjutan masa.
                       * Proses permohanan dan kelulusan lanjutan masa.
                       * Penyediaan dokumen/borang berkaitan.
       
           1.3.5 Penyiapan kerja:
                   i) Kategori penyiapan.
                   ii) Penyediaan dokumen/borang berkaitan.
                   iii) Polisi insuran dan bon pelaksanaan/wang jaminan pelaksanaan selepas penyiapan
                       kerja dan gantirugi Tertentu Dan Ditetapkan.
       
           1.3.6 Tuntutan kerugian:
                   i) Proses penyediaan tuntutan kerugian.
                   ii) Penyediaan dokumen/borang berkaitan.
       
           1.3.7 Perakuan muktamad:
                   i) Proses penyediaan perakuan muktamad (kontraktor utama/sub kontraktor/pembekal
                      /perunding
                   ii) Penyediaan dokumen/borang berkaitan.
       
      2.0   TEKNOLOGI BINAAN
          
         2.1 BUILDING WORKS
                 2.1.1 Site preparation and earthworks.
                 2.1.2 Piling works.
                 2.1.3 Substructure works.
                 2.1.4 Superstructure works.
                 2.1.5 Architectural works.
                 2.1.6 Building services.
       
          2.2 EXTERNAL WORKS WITHIN BOUNDARY
                 2.1.1 Site preparation.
                 2.1.2 Drainage works.
                 2.1.3 Roads and carpark.
                 2.1.4 Pavement works.
                 2.1.5 Water reticulation.
                 2.1.6 Landscaping works.
       
      3.0 KERJA KEJURUTERAAN AWAM
       
          3.1 CIVIL WORKS
                3.1.1 Site preparation ,earthworks, retaining wall and demolition works.
                3.1.2 Piling works.
                3.1.3 Slope and Protection works.
                3.1.4 Onsite Dentention and Drainage works.
                3.1.5 Road works.
                3.1.6 Bridge works
                3.1.7 Pavement works.
                3.1.8 Pedestrian Walkaway and Linkage Bridge.
     
       
    Soalan yang perlu dijawab :
       
      Soalan    :   8 jawab 5 (Esei)
      Markah   :   100%
      Masa      :   2 Jam 30 minit
       
      Arahan :
       
      * Calon-calon dibenarkan merujuk bahan-bahan bacaan / rujukan semasa peperiksaan.
       
6. KEPUTUSAN
Lulus / Kandas
7. PENGECUALIAN
Calon-calon yang telah lulus mana-mana kertas tidak perlu mengulangi kertas tersebut.
8. LANTIKAN PEMERIKSA
Pemeriksa dilantik oleh Lembaga Peperiksaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
9. BAHASA (SOALAN & JAWAPAN)
Bahasa Malaysia
10. KAEDAH PERMOHONAN
Secara dalam talian di portal idb.dbkl.gov.my
11. PUSAT PEPERIKSAAN
Pusat Peperiksaan akan ditetapkan oleh Unit Penilaian Perkhidmatan dan Kompetensi, Institut Latihan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
12. KEKERAPAN PEPERIKSAAN
Peperiksaan diadakan dua (2) kali setahun.
13. TARIKH AKHIR MENGEMUKAKAN PERMOHONAN
Enam (6) minggu sebelum tarikh peperiksaan